yi< xU; do: pL新闻动态

co-kuD: ko, C t: ye-n: sD:10 hw, m tai , pyo zi; du ny zi; wu< tu kDo

中国共产党云南省第十次代表大会隆重开幕

时间:2016-12-23 09:28:42 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  CE:-hao; ny co ko, ye-n: sD: 9 lL< wui ye: hui, tA< tai, pyo si< pao kao, ye lo] zi; du me: jU: su ny rw-CE:-J: V lo}

  ye-n: w bA pL do: 12 v 19 nyi mo; lo TA:] co-kuD: ko, C t: ye:-n: sD: 10 hw, tai, pyo zi; du ny t: co y ho: mo< cE, kw te, te, Co. t< si< Kui-me: kw Ku. zi; wu< tu kDo}

  zi; du jU: gw: xU: cu xi CE:-hao;] rw-CE-J:] li-syu-li] lo;-cE,-Ju,] li-cy] CE:-le-ye:] li-kui,-ye] w:-xyo:-rE:] c-pD:-ru] J,-hw-Pe:] lo:-yi-kw] cao,-tD:-kw] hLu-xe-hw;] we-ce,] zi; du kw fai, nE< bA; m cu xi"mi a: jU: cu xi: Tai: kw nyi t< ty< lo}

  co y cu cU: pu, C: nyi zu ny zi; du kw l si< gu mo gL: l lo

  zi; du me jU: su ny rw-CE:-J: V lo}

  zi; du kw Ci l n, m tai, pyo ny 7 vy. 28 ro V] cU cU Ci l m tai, pao ny 7 vy. 15 ro Ci l si< jU: k bA Fe, t< m kw zo: leo}

  zi; du kw CE-hao; ny co ko, ye-n: sD: 9 lL< wui ye: hui, tA< tai, pyo si< {a: jU: su ho, lA; Ko. si< xi-ce-Pe le ho: mo ty< m t: co y bA KL n n, si] D. mA. pL<] sA; TU; ku<] Ti: sD: lE' bo z: l n, m me: cE, kw te, te sA; TU;[ bA m pao, kao, ye lo} pao, kao, ny 9 xU: be bE si< bA pL lo] Ti: ny Ko. l m TE 5 Ko; m ko fo: tA< Po, nyi] nyi: ny sA; TU; si< yi< xU; me: be; KD: hw] s ny me: xU: me: je: kw zi zi mU mU xy, lL< me: ye ji le fi] PU: L; gw. l cE, p lL< ji le fi] li ny x< m tA< to, hw< le fi si< Fo. xU: a: jU: tA< Ti: le gw l fi} Vw: ny p xy a: jU: Ti: le gw zE si< jU: k le gw: xU:] xD, hui, cu: yi, cE, cU, sD< ni, gw l fi] Co; ny Fo. xU: sD< ni, d. m sD: xy, tL si<] p xy; k, Ci: m vy. nyi Ko. mL fi} xU: ny a: jU: su bE. L: gw l fi si<] Fo. xU: ho, lA; Ko. cE, kw dE: dU] ve; ny ro: mU: ro: lo tA< pao: m me: cE, kw te, te, ny, t< si< mU: sA; vU ji le fi} ku ny t: ye: a: jU: tA< lA; li: li: le: gw: xU: m te, te, sA; TU; si<] a: jU: bo z: m xyo K: xD, hui, tL Pe; l n, m bE L: kw to, j sA; w: jo. l fi}

( Po, su Fao:-li: )