xU< mO sD< ni,科普知识

to< l m mi. CU: T: hw z: w fi

做好食用野生菌中毒防控

时间:2020-06-19 19:05:17 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  mU: xE dU: je ny mi. CU: do fi< Ci l si<] z: to< l m tA< a: KL< r mo t< n k, lo} a< TA: Ti: Ko; V"mi cE, Ju Ti: f< ny a mL TE. Ti: fi< TA: K, l: Fo. tA< to< l m mi. CU: T: hw z: mL fi be yi; nyi< gL: cE, a KL bA pL m< gL: ty< lo} Ti: ny mi. CU: yi< do gu mU: tA< nyi} z: d. m mi. CU: ny xy. m xU< mi w: ci] V ny PA; de mi.] V ny bL. de mi kw le: do lo] P; l; P; CU: m: xy. m mU: kw do m mi. CU: my bE. ny to< l lo} nyi: ny yi< Pe: tA< lo< nyi] to< l m mi. CU: my: bE. ny yi< Pe: lA< lA< t<] go si< ni ni mu t< m jo.] ni, CU; mu m jo.] nA nA mu t< jo.] Pu. Pu. mu t< m jo.] a li be t< m"mi jo. lo} s ny Ko, TE si< yi< Pe: Po, je kw lo< nyi} dU: j: mL mL mu t< m mi. CU: tA< ni, F. Ko, TE nyi si<] yi< wu: yi. do m yi jy le be xy.] Ko, TE kD m yi< n. du kw yi< Pe: m: Po, le ku<] yi< wu: yi. tL< lL; m do l] n. du yi< Pe: Po, le l be t< m mi. CU: ny to< l m mi. CU: Vo} 4 ny nE: nyi} yi< sA; L< L< mu nE: x< m mi. CU: ny z: m: d.} a< di: tu, m mi. CU: ny Ti: PA; nyi PA; le: cy; d, V"mi xU. fi fi z: to< l lo] yi< zL xy, ve: nyi t< si< hw z:}

  cU cU mi. CU: z: to< le ny] z: kD k< nA< 1 jU, 2 jU, kw a KL KL PE; l] ve; n. tu l] wu< mL l] fU, tU, l] lA; nyi lA; m CE: D, l] v v mu w: xE l] wu< wu< mu kD l be t< lo} TE TA: ni, F. nA Fi; vi. kw bA gL: kD b. l fi si<] yi lE te, te, do.] F: bo wu: yi. lA, do.] lA; nyi le kL< fi< kw wo k< si< do; sA; a: KL< PE; do kD b. l du ye} m: to< l m mi. CU: cy< z: V"mi yi< zL cy< mi kD si< z:] fai, ny l: sw, kD cy< t< m nA CU: mu m: kD l ny m: to< l bA m tA< V"mi a: KL< m: CU. d.} a li V"mi cU cU z: d, m mi. CU: Vo be sD< de t< m le: hw z:} so vi.] nA Fi; vi.] fai, ny nL: hw Ku. lo: gu TE lE l: Fo. a: my, tA< z. cy< gL: z: gu kw cU cU mi. CU: m: cy< wu: d. m bo Fe, t< lo} m: r mo Ci si< mi. CU: z: to< l m xU: wu. do l ny Q 120 q te, hw, dL:}

  xy, me: mA su m;-sD-cU