xU< mO sD< ni,科普知识

ai, fL tA< ci< Cy: a li C: lo< nyi nA, lo:?

什么是艾滋病自我检测

时间:2020-05-29 18:41:01 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  a: m. V mi ai, fL n. jo. m su tA< m: sD< le fi ni, xU m pL< du] nA Fi; vi. kw a: KL< m: je k< Kw:] ci< Cy: le C: lo< nyi n, m my: my: dU: j: lo} ai, fL n. ny sU: j gu kw be fi< lA; Ko. m kw be hL< TA: ny a KL C: sD< le x< lo] kuD: cy le kuD: Ku: p xy; tA< ni, F. C: lo< nyi bA ty< m mL xU Vu] go lE nyi nA Fi; vi. kw C: lo< nyi ye ny m< P: bu a< xU: bA du m: jo.] yi< zL C: lo< nyi j n, m yi< li: d, lo] go lE V mi sU: fU, si< C: lo< nyi n t< m kw be KL. lL: Ku: TE, du Ti: To; jo. lo] a mL TA: Ri: xU, ho: si< C: lo< nyi du Ti: xU: do l ny] ci< Cy: kw be a: KL< C: lo< nyi s. lo] a: jU: su yi< zL C: lo< nyi du ye} yi< do; CU; m: CU; m yi: kw C: lo< nyi l m le be] ai, fL n V"mi Ri: kw be C: lo< nyi n, lo] go lE si< ai, fL n. jo. m C: mL ny] nA Fi; vi. kw yi< zL xy, C: si< hw xy,] a mL ai, fL n. tA< xy, hw< le m nA Fi; m: jo. se:] go lE V mi ci< Cy: go. dE: kw ai, fL n. dA, m nA; nA; sD< le si< nA Fi; z: ty< ny] n. go m m: tu l be yi< Fi. Ko; nyi< t< b. l m jo. lo} m: sD< si< nA Fi; m: z: ty< ny n. tu s. le: m: Fi. ci< Cy: vi. Ku: l: Fo. be Co: PA, tA< fi je gu m a KL my py lo} ai, fL n. TE m fi< n. V m pL< du] Ti: Ko; 1 hw, 2 hw, C: lo< nyi b. l m ji. lo} C: do l k< nA< cU cU ai, fL n. xy, gu kw hw xy, ye si< kuD: cy le ye j to, j m nA Fi; hw z: mL du ye}