xU< mO sD< ni,科普知识

m:-xU: kw nA Fi: xy, rE: du RE; vU. me: ye tu je ty< m

芒市将引进水蛭养殖药用价值开发项目

时间:2019-01-04 13:50:40 来源:德宏团结报傈僳文

  bA pL do: 12 v 10 nyi TA:] cy-su C:-cLu wui po: hai Tai, yi< jy sA< xU: Ko ci, yu xe, ko> sL ho: mo< su li-ho:-wui ny] yi< TE Ti: me: sD< ni, jo. su Ti: zu. ho: B, si< m:-xU: kw C: nyi. l lo}

  yi< wu< ny QcE, Ju le gu mo<] Ci nye: le hw> wu. l] xU< mo p xy; le vU.] ye me: le go tu lq TE 4 xU: Ti: le t> lA; Ko. m yi< cE, kw sA; TU; si<] m:-xU: lo PE. RE; vU. me: ye kw Pu. go ho: n, m j: gL: t< lo] TE m kw be m:-xU: kw sA< xU: sA< je: le xy, t< m n. xy, nA Fi:] go dE: hw< l m nA Fi: me: kw w. zL gw. l fi} C: nyi zu. ny mo-k> cE, kw Ci le si< lo:-ce lE. dU: co jy kw m li> mi yi< zL. ve: nyi je lo] mU: PE;] mU: sA;] yi jy tA< a: jU: cy, nyi kD si< RE; vU. ji. m tA< ve: mL. lo} RE; vU. me: t> lA; Ko. m nyi: CE: su ny yi< TE Ti: me: a li ye tu je n, m yi< cE, si: si: gw. zE. lA; Ko. kD lo} sD< le m ny] RE; bA m TE xU: bi; di. ny a nE. To: L: {xD: no: pD Fao ce[(《神农本草经》)nA' kw bo ho: t< lo] RE; ny n. xy, nA Fi: rE: du ye m a< di: PU: lo] TE lE be bi; di. le nA Fi: rE: du xy, m ny co-kuD: Cw: To> li: PE; sD< ni, Ti: xU: V yA; lo] lE< ju le si< jU. PD; nA' kw di, do ny] mi: vi. n.] sU: sA; mu n.] lE; do: kD si< o> d, kw] R: mL; R: vy; nyi m: l ku< kw] fai, lE< n. le si< sU: do kw a< di: rE: ji. lo}