xU< mO sD< ni,科普知识

se; z: du a< nyi: vU. gw: xU: sD< ni,

肉牛的饲养管理

时间:2018-08-10 10:03:04 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  1] fo< lo< si< vU. M}

  co< lo< gu mU: wo: lA. ny m: n: co< lo gL: si<] yi< z. m: c< gL: V ny a< ti< R: le: c< gL: CU. lo} se; z: du a< nyi: ny Fi; a: KL< wu: l ny yi< z. a: my, z: Ku.] yi< go dE: 1 ko ce wu: l ny yi< z. my: nyi z: kD lo} a< nyi: yi< Fi; wu: l k< nA< go. dE: li: l m ny c< FL. l m V lo] go dE: kw hw: FL. dE; my: l ty< si< li: l m V lo] a< nyi: Ro TA: wu: l m ny hw: nA; dE;] wo; to wu: l ty<] yi< xU: yi< je: wu: l ty< si< go dE: li: l lo} go si< jU. Ku: kw wu: z: ty< m a< nyi: hw: ny FL. M tA< a: KL< m: wu: n] hw: nA; le my: nyi wu: n lo] go lE nyi se; z: du a< nyi: ny v b 18 m ny se; wu: CU. Vo] a: KL< vU. mL xU le V_mi v b 24 m T: Ko. je fi}

  2] c< FL l fD; m sD< ni,}

  TE lE ye ny sL, lyo ji. m wu. c< my: le lo] go lE V_mi v b 12 be 15 m nA<; kw 400 be 450 ko ce c< li: l d. lo} a li ye n, m sD< ni, wu: po< 3 xU: bo t< lo (1) a< nyi: p< R: a: cU, m: CU; be n: kD TA:100 be 200 ko ce jo ny] a< KL< mi m sL, lyo, yi< tE yi< a li z: ni, xU ny a li z: ty< fi si< v b 10 m be 12 m Ci c< gL: kD ny gO dE: 370 be 410 ko ce Ci li: l Vu] TE TA: se; wu: fi< Vo} (2) jy fi< be lE fi< Ci l ty< TA: ho: t< m a< nyi: R: V TA: ny xU< lA< fi< kw hu do si< lo< mL Vu] go si< fai, ji. m sL, lyo, xy, c< gL: be ye ny v b 13 m be 17 m Ci ny] yi< go dE: li: tA< xU 380 be 450 ko ce Ci jo. l si< se; wu: z: d. Vo} (3)jU. pE< c< gL: si< FL. l du ye m Yi< wu< c< gL: TA: jU. pE< ni< ni<; be ye si< c< gL:] sL, lyo, be xU, c< gL: m my:] TE lE 15 nyi Ci c< gL: kD k< nA< ny jU. pE< my: nyi c< tu kD] sL, lyo, be xU< c< gL: m ru ni< kD] a< nyi: wu: de le si< yi< go dE: li: tA< si 400 ko ce jo. l ny] Ti nyi kw jU. pE< 50 ko ce c< gL; CU. Vo] go lE V mi yi< go dE: lo. M a< nyi: 3 Ko; wu< po< n

  (Fao:-yu-ho:)