xU< mO sD< ni,科普知识

Pe me kw hw: hD, p jo ny s ci C: do xU nyi

祛黄褐斑试试桑菊茶

时间:2018-06-25 10:05:49 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  hw hD, p ny 40 Ko; be 55 Ko; m R: mL R: Pe; me kw my nyi jo l lo] TE m ny go. dU nA<; kw m: hw< m kw be V lo] n: jU, kw yi< zL m: n. ji le] a< xU: ye mi ci, ci, F F su] R: nE jo l gu kw m: ji m yi< sL: di l] R KL kw mU l] R: mL R: Co PA; l m kw C m TE Ti: ho: su ny Pe my kw hw hD, p my nyi jo l lo} si ce, nA Fi; m< P: le Q hw hD, p jo l m ny si: Py be wu: di m: ji m kw be jo l m V lo q bA] xi yi nA Fi; m, P: ny Q CL ci su (雌激素) sU sA; m: yi ji le m V lo q bA] v:-cLu xU, co yi ye, hw ci kw n. jo m xy, su cu rE] sD: ci si ce nA Fi; m< P: wu-CE-le ny yi< tA< hw hD, p hw xy, l su tA< ny TE lE Ti: xU m< gL: lo Q ci hw (菊花) nyi: rE fai, lE< cu ye m bU; z. Py: (桑 叶) a< te<; ho: si< yi; cy ti, do] fai, kLu Ci (枸杞) Vw Co; sL: kD ho: si< Ti: le be ti, do mi ji lo] Ti: nyi: Ti: kL< ti, do m nyi< le m: d. q be m< gL: lo} Pe; me kw m: xy, m xU jo l m tA< r mo m ny] nA Fi; m< P: le m< gL: l m TE lE xU nA Fi le: ti, do le: m: Fi] fai, m: n: ni, m k, ci ku] z: m mi cE cE pD pD a KL T: z:] yi; t< m mi yi t< ji le ji] a do do Pe me Pu l bA m xU T: hw my] Ti bE su ny ci kw le hw hD, p dL ye lo] go. si< v b nyi: s m Ko. je ny fai, Pe me kw jo l Vo] hw hD, p ny Fo. R: go. dU Ku nA<; kw m: s m kw be jo l m le: V lo] hw h, p xy, m ny Fo. R: go. dU Ku nA; kw be xy, n t< lo}