xU< mO sD< ni,科普知识

a< wA; hw: ko, ji. TE. lE. vyo, z: ny W. zL. Z: mi. lo a< wA; hw: ko, ji. TE. lE. vyo, z: ny W. zL. Z: mi. lo

健康又美味的凉拌皮冻

时间:2018-05-10 19:27:48 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  a mL mU: Ko; ji. m pL< du p xy; Fo. jo. kw mi Ti: nyi TA; si> Ti: nyi Ko. S. l ty< Vo] z. z: TA: z: bo le fi> n, m le: m: Fi. a li xy, Z: si< mi. N, m] a< xU: z: si< go dE: kw ji. l M yi< xU: yi< je: z: cE, sD< ni, x< TE. du a my jo. lo} tA> Vo:] a< TA: Ti: nyi vi. kw nL: hw> be Co: PA, bu. lo: l ny] nu. Ny yi< w: m: z: ko, m wo: Py: xy, gL: z: n, m m: dU: j: tyny a li vyo, z: si< w. zL. Z: Mi. m yi< cE, Ti: cE, bA m< gL : t< lo] a KL so s. lo] a: jU: su Ko ru lA.} Ti: To;] a< wA; hw: ko, ji. TA; si> kw nL; C, m yi< FL. kw, v kD} nyi: To;] xy. M yi. CU; nA' kw xU: xE 30 hL. M: Fi. di,} s To;] yi. F. cu> l k< nA< xU: xE 5 hL. Ci cy<] cy< kD ny fai, Ti: hw, hw: ko, ji. TA; si> kw nL; C, m yi< FL.] yi< mU. kw, xy. le fi} li To;] yi. F. nA' kw xU: xE 10 hL. cy<] cy< b. l ny Ci> Ci> be wo> nD;} Vw: To;] yi. CU; le a: l. a< wA; hw: ko, ji. tA< pi< le n> Ci E, ho: si<] ho> Pu. a< lu: nA' kw cy<] vu< PU: do l bB, ny E, v kD si< jU. PL: a< ti' R: kD} Co: To;] a< to< Ro< Ro' be Cu. Si< xU: xE 30 hL. Ci cy<] ru do l m wu< TA; si> F; bo lo: a< ti' R: kD} xU: To;] ho> Pu. a< lu: kw ru ly: t<] tA> Vo: nyi< nyi. mL: KL: TA: ru ly: t< ny x gL nA; z. z: fi< TA: z: CU. Vo} ve: To;] ru ly: t< m a< wA; hw: ko, ji.> yi< Ku< lu< Pe; je Vo] b: b: be wo> si< vyo, z:] fo: lyo, ny l, fL:] l: sw,] fy, yu:(xD> CLu)] ye: sui,] hw> sD> hD:] wui, ce bu. Yi< xU: yi< je: kD si< wo p,}

(bo su be be: nyi< su yi:-pe-ro:)