xU< mO sD< ni,科普知识

nA; fi< TA: a li z: si< my: nyi ji. l?

你关心的几个早餐问题

时间:2018-03-23 16:30:29 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  ce, Cyo: t, xyo: kw m To: L: m< P: ci-li, le bA QnA; z. z: m yi< cE, kw Ti: bE su ny a KL r mo n k, lo] m: V. ny my py m xU: wu. do l lo}q ci-li, yi< ci< Cy: T: nyo, pe, n. jo. m kw be] Ti: nyi nA; jo. m nA; z. z: kD ny sU: CU. l si< n. tu l lo bA] TE m ny cU cU V l?

  ci-li, m< P: T: nyo, pe, n. tu l m ny nA; z. z: si< n. m m: V] z: xU: z: m: ho, m le: V lo} tA> Vo: nA; z. z: TA: ru. hD: le xy, t< m me, pao be me, Tyo: bu.o z: kD ny] TE ho: m z: xU: ny ve: m. nA' kw by: xU: fD; fD; Pe; je Vo] TE m Ti: le ny hw: go dE: nA kw m sU: V mi mu dA l Vo] fai, m. CU. lE. xU: by: tA, m z: xU: z: kD ny yi< P. n. fD; l lo] go lE nyi nA; z. z: TA: z. Pu] KL: s] CE; be n< TE. ho: m le xy, t< m z: ny my: nyi ji. lo] TE. M b. si> T: nyo, pe, n. jo. su tA< sU: T: CU. l] T: nL, l fi> n, m pL< du] wo; Py: wo; mi. m: n: z: n t< lo}

  a: nE TA: To: L: kw bo t< ny] me, pao] z. P; l:] ru hD:] pao fL: TE. Ho: m z: xU: le nA; z. ye ny go dE: kw ji. gu. m: jo.] TE. le bA m ny yi< lU. cy: KL: V lo] a mL Ko xyo: sD< ni, cE, kw be Po, dU: j: nyi kD ny a KL Ci bi. zi: m z: xU: ny mU: ko, TA; si> m: jo.] ro: ny z: xU: m: si> si> be a< B< Ju TI: sL:] a< nyi: a: cU, Ti: lo. kL<] wo; ni, CU; be sL, sL: Ti: xU: a< di: R: cy; t< si< nA; z. z: ny my: nyi ji. lo] go lE ny Ti: nyi wu: hL. y; l mi go dE: a KL m: ty< x< l}

  go ny nA; z. z: nA, l:? T: z: nA, l:? a li z: si< le: ji. l:? TE. ho: m a KL m: dU: j: x< CU] ci< Cy: go dE: a KL Ci ji. m tA> nyi si< nA; z. z: m: z: m tA< fai, dU: j:] tA> Vo: nA; fi< TA: a KL m: ve: mD; l ku< su V ny] z: xU: xy, t< si< ko> fo: me: ye gu kw tA, je] a< TA: ve: mD; ny a< TA: z: du V mi jo. Vo}