xU< mO sD< ni,科普知识

Fi; lA< TA: x< jU. m tA< m: Ci< x< CU.

人生莫惧少时贫

时间:2017-07-07 08:49:21 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  Co: PA, Ti: ro t, xyo: so do l si<] kw to kw me: hw rE: mL k< nA< V"mi] m: n: ni, m x< Vo: le c ty< lo] yi< bA m ny yi< ci< Cy: ny me: d: m. Ti: xU: a KL ye ni, xU lo] go si< yi< w: vi. Ku: kw x< m pL< du] yi< sA; TU; ni, xU m me: cE, kw yi< b, b: m, m ny Pu. to, j l du m: jo.] a mL yi< me: rE: ty< m a KL wu: L. lo] x< gL w R: mL. hw] vi. wu. be Fo. jo. cE, TE Ti: ho: kw dU: j: nyi kD ny a li ye nA, lo m: sD< bA si< Ci< x< ni, x< m< gL: l lo} m: n: ni, x< Vo: x< TE. ty< ny] sA; jo. w nyi su Fi; lA< P: m: V PU:] n n, j su ni, m kw V"mi ni, x< l lo} x< ju. m tA< a: m."mi m: to, zo: jU, xU] go lE V"mi to, jo: l n, lo] sA; w: te, te, TU; si< to, hw< kD du ye} Co PA, fai, Ti: ro jo. ny] Fo. Ku: kw nyi: xU< s xU< my: m kw be To: L: yi< zL m: so mL] yi< b, b: tA< RL. m: ji. m pL< du] vi. Ku: kw a< di: x< si< kuD: cy le to, j l m tA< vu ny, z: si< vy; nyi Ko. ty< lo] Co: PA, yi< Ro m vy; nyi TA: le x< jU. V"mi yi< wu: l ny sA; w: te, te, TU; si< Pu. hw ny] a mL ny Pu. jo. P: Pe; l si< su tA< to, j su Pe; l.o} a: nE fD-kuD:-J Fo. mo: le ba t< ye m cU cU V loQFi; lA< TA: x< jU. m tA< m: Ci< x< CU.q x< nyi su le bo l cE, kw sA; TU; dU ku< l lo] m: x< nyi su ny r mo t< n, m ni, m: jo. si<] v v mu Pu. rE: Py, ny] Fi; wu: l k< nA< x< le si< sA; TU; ty< n, m yi< jU, m: jo. kD le Vu] go lE nyi Fi; lA< TA: le x< jU. nyi su le: jo. s. m vy; nyi tA< PU: ku< lo}