xU< mO sD< ni,科普知识

m:-xU: lo PE kw yi jy lo sU, xy ye m

芒市集中清理 整治城区河道

时间:2017-06-23 09:22:00 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: 6 v 6 nyi be 7 nyi TA:] m:-xU: mU: kw ny lo R: lo h, kw sU, xy, me: ye lo] TE lE ye m ny ro: mU: kw my nyi ty< s fi be ye m V lo} M:-xU: lo. PE kw m p-ko lo] n:-xyu, lo] n:-m lo] n:-v lo] Fao,-ti lo TE 5 cE, m lo ny] a my Ko; mi yi< zL Ti: hw m: sU xy, si<] m: xy, m xU: a my pu d. si<] lo. PE kw m: ty< s be kD le l lo} TE lE m pL< du lo. PE kw t wui, a: my, m Ti: le be lo TE 5 cE, tA< sU, xy, me: ye lo}