xU< mO sD< ni,科普知识

ly-ho: m. CU. tL me: gw: xU: gu t: cU, pu, su ny m. CU. Mi kw je si< sD< ni, m< gL: ye m

梁河甘蔗站支部把党课开到田间地头

时间:2017-06-16 08:39:30 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: ly-ho: xe, m. CU. tL me: gw: xU: gu t: cU pu, su ny 5 v 18 nyi TA m. CU. Mi kw je si< sD< ni, m< gL: ye lo} m< gL: m ny m. CU. tL sD< ni, be m. CU. Mi kw lo< nyi> si< my mo mo le bA PL> m< gL: me: ye lo} so zi; Ci l m t: ye be p xy; bun y yi< zL, n> n, so ty< lo} k< nA so su bu ny ly-ho: m. CU. jE gu C> kw be m. CU. tL xU: nyi> m< gL: t< kw lo< nyi>] fai, ny se-p, Vw< dU; le pi< si< tL t< m m. CU. tL gu kw lo< nyi kD lo} Vw< dU; le pi< si< tL t< m m. CU. be Vw< dU; m: pi< tL t< m m. CU. a li kw m: xE, m] m. CU. xU< Ti: le m: t< m tL do l ny a li TI: xU: ji. m] mo; se; nA Fi; ny a< TA Ti: f< kw PB, gL: ny ji. m] a li ye gL: xU: si< le: m. CU. tL ji l] mL z: l m a: jU: ny CE-c,-tu sD, ni, m< m< le bA PL gL: co L. lo} So su bu lo< nyi do k< nA ci< Cy: a li nyi so mL m bA m< gL: lA; Ko nyi> ye si< m. CU. tL sD< ni, ny p xy; tA< jig u jo le fi fib A pL m< gL: je b. l ny ji n, be dU: j: mL si< bA< gL: lA; KO ty< lo}