xU< mO sD< ni,科普知识

mU: tA< pao: m ny ro: ci< Cy: le ye wu< tu je nA, lo (5)

保护环境 人人有责

时间:2017-05-26 10:52:23 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  ci< Cy: wu< TA: yi jy pao: me: kw ye ji le fi] Yi jy xui lo, TLu: by le TA: fD; fD; lL< kD] yi jy T: yi. Py, le fi] yi jy rE: do ny fU< kD n, m T: mi le fi] gu: ju: Fi; TA: ny hw, xyo: gu: ju: Fi: du T: rE:] fai, ny le: (磷) m: jo m xi yi Je(无 磷洗衣粉) rE:] yi jy lo kw m: xy. m yi nL T: dU: je fi] m: xy. m sU, ho< kD m lo kw T: tA, ho:] a: jU: su do m yi lu bE kw yi lA; T: wo ye] Ku: nA' kw dU: je si< T: k: nA, ye] fai, ny bU FU: mi T: Fi: ye] mo. do mi T: Fi: Ye}