xU< mO sD< ni,科普知识

te xe, me: ye su a: mo< kw me: ye si< m: y; le d. kD le kw ly:-ho: a< to< se; mA; le cyu, ru j m

架线工人高空作业遇到困难 被梁河消防队急救

时间:2017-05-05 08:22:44 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  4 v 16 nyi 2 jU: 40 hL TA: ly:-ho: xe, Je-xui-le: s-C-lu, KL: kw te xe, me: ye su Ti: ro ny a: mo< m te, c kw C: lo, nyi ye TA:] m: y; le d. kD le lo] go. lE ny ly:-ho: a< to< se; mA; tA< ye j lA, be bA gL: ny] fD; fD; l si< ye j l lo}

  go. Ti: nyi mo; lo 2 jU, 55 hL TA:] ly:-ho: a, to< se; mA; ny l: Fo. m: y; le d. m kw Ci ye si< lo< nyi kD ny] te, c tL t< m TA: xU 50 mi kw l: Fo. Ti: ro Vo d. si< m: y; le d. be d. ty< bB,] l: Fo. TE Ti: ro le bA ny yi< TE lE m: y; le d. si< TA xU: kw 30 hL Ci Vo d, Vo: bA}

  a< to< se; mA; ny fD; fD; yi< jU, 40 hL Ci cyu, ru si< te, c kw Vo d. m me: ye su go. Ti: ro tA< cyu, y; le b. l.o}

  a< to< se; mA; le a: mo< kw ty< si< me: ye n, m pu mL tA< TE lE yi; nyi< gL: lo Q a: mo< kw ty< si< me: ye su ny my py m tA< a KL r mo n t< lo] a: mo< kw m: dA, je TA: le a: mo< kw dA, je TA: rE: n t< m xU: a: jU: yi< zL C: nyi kD si< le mo< kw dA, je] fai, ny my py m xU: do l TA:] fD; fD; a< to< se; mA; te, hw, Q 119 q tL si< ye j lA, be bA n t< lo}