xU< mO sD< ni,科普知识

mU: tA< pao: m ny ro ci< Cy: le ye wu< tu je nA, lo (2)

保护环境 人人有责

时间:2017-04-27 10:45:57 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  mU: sA; tA< pao: ji. le fi} a: jU: su do je TA a< ci> li my: nyi zL:] Ce jo m Ci, yu: T: rE] Cu. t< m z: xU: T: z: my: le fi] vi. KL vi. lA: kw xy. xy' ye}

  lo. PE. be jU Ku: kw ty< su ny mo. do sA, a wu< wu' T: ye m b. si ny] x< TE sA] mu: gw: gw. sA] ye> xy> sA; a wu< wu> T: ye}

  mi nA tA< pao: ji. le fi} FO. R le z: m z: xU: z: je: tL m kw hw, xyo: nA Fi; T: rE:] si, zL m. zi. be si, we m. we tA< pao: me: te, te' ye si] ro: hw: go dE: Kw: l m tA< pao: w le fi}mU: sA; tA< pao: ji. le fi} a: jU: su do je TA a< ci> li my: nyi zL:] Ce jo m Ci, yu: T: rE] Cu. t< m z: xU: T: z: my: le fi] vi. KL vi. lA: kw xy. xy' ye}

  lo. PE. be jU Ku: kw ty< su ny mo. do sA, a wu< wu' T: ye m b. si ny] x< TE sA] mu: gw: gw. sA] ye> xy> sA; a wu< wu> T: ye}

  mi nA tA< pao: ji. le fi} FO. R le z: m z: xU: z: je: tL m kw hw, xyo: nA Fi; T: rE:] si, zL m. zi. be si, we m. we tA< pao: me: te, te' ye si] ro: hw: go dE: Kw: l m tA< pao: w le fi}