xU< mO sD< ni,科普知识

kui, ye: ny Fo. R go dE: kw ji. gu a my jo lo

桂圆的功效与价值

时间:2017-04-27 10:42:15 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  1] Fo. R le kui, ye: bA m sL, sL: TE m> m: n: z: ny wu: nL< si: l] ni, m lo. l ku< lo] a lio bA ny] kui, ye: nA' kw ny FO. R hw: go dE: kw ji. gu a my, jo lo] tA> Vo: yi; t< m: yi; mL l su] wu< nL< a< xU V"mi ci, m: mL] V. ny F; F mi. le kD l su] kui, ye TE m> m: n z: ty< ny yi. mL s. l] wu< nL< si: l ku< lo}

  2] R: mL R kui, ye: m: n z: kD ny R: KL: kw ai: n. l] o> l m tA< yi< vy. bE kw 90 bE r> mo b. l d. lo] w. zL ny yi< Fi; 50 Ko; g; lA g; fi kw CI m R: mL R my: nyi z: nA, lo}

  3] nA> FI vi. kw a< T: KL:] V. ny n> d: m n. kD k< nA a< ti< ti' R d. le su ny] kui, ye te, te' z: ny go dE: hw< l Kw: l m kw ji. gu a wu< jo lo] w. zL ny sA; m: jo] a TA: TA sA; b: su kui, ye: m: n: n: z: ty ny sA; wu: l te, l ku< lo}