xU< mO sD< ni,科普知识

go dE: kw a< di: x< le du jo. m a my xU:?

人体最重要器官都怕啥?

时间:2016-12-23 10:26:48 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  jy sA; ny ve; m. tA< a< di: x< le lo} jy fi< kw L; gw: lE. lE. hw gw:] z: xU: jy fL m a: KL< T: z:}

  CU. sA; ny z: mi. m pL< du z: my: le l lo] z: my: le ny wo: to kw ji. gu m: jo}

  Kw: sA; ny ni, m tA< a< di: x< le lo} F: bo a: my, T: ho: z:}

  mu: Ku: ny bU; mU tA< a< di: x< le lo} ye Py: a: KL< T: CU;}

  nA Fi; ny wu. tA< a: KL< x< le lo}Q K, sD xu,q nA Fi; z: my: le m: d.] wu. kw m: xy. m dA, m yi< vy. yi< tu xU: jo. lo] Ti: xU: le Ti: xU: tA< yi< w: ci< Cy: nyi< C, ty< ku< lo] Q K, sD xu, q nA Fi; z: my: le ny] m: xy. m Ti: g Ti: xU: tA< n: se; hw< le si<] m: se; hw< le m go Ti: xU: a my my jo. l ny] n. d: m. n. tu l Vu}

  z: my: do. my: le ny Q yi: xe,q bA m tA< a< di: x< le lo} yi: xe, ny z. zi nD; sA; Ti: xU: do l du V lo] l: Fo. z. z: kD ny z. zi sA; yi< wu: yi. do l si< ve; m. kw yi< ci< Cy: dU: le ku< lo] go lE si< z: my: do. my: le ny z. zi sA; yi< wu: yi. go m ny a my my do l si<] z: tL d, m kw be yi< wu: yi. do l gu FU: d, ny] z. zi sA; go m le yi: xe, kw tL n. l lo] yi: xe, n. ny a< di: my py m> n. TI: xU: V lo}

  FL. l ny si: Py< tA< a< di: x< le lo}

  hw: z: my: le ny wu: di. tA< a< di: x< le lo}

  nA; z. m: z: ny ci kw B< sL: dA, l lo}