jU: k> sD< ni,法律知识

4 tui bL: m yi< do; ny a: jU: Ku: v. Pe; leo

4.505吨毒品灰飞烟灭

时间:2020-07-06 10:52:27 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  6 v 26 nyi ny mU: ko, dU dU yi< do; tA< te, te, dL: FU: bA m tA< hw< Ci: fi be yi; nyi< gL: m vy; nyi Vo] 6 v 23 nyi TA:] 33 hw, m yi; nyi vy; nyi Ci l m tA< Ko. ru j mo] ro: cLu kw fi ni, yi< do; dL: FU: mL m hai lo: ye] pe tu:] y, Pi,] m Je TE Ti: ho: a: jU: 4 tui bL: m] mo. do. le m:-xU: cE-J, cE, kw go. je si<] p xy; lo< mo. kw a< to< le te, te, Cu. by. kD mo< gL: ye lo}

  (xy, me: mA su m;-sD-cU)