jU: k> sD< ni,法律知识

cLu J: yE, su Qyi< ce dU: j: cE, ci< t< D. pi< mA tu n, m hw< Ci:q ye Vo: so zi; du ye m

州法院开展"不忘初心 、牢记使命"主题教育活动

时间:2019-12-20 11:09:54 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  11 v 1 nyi TA:] cLu co ci: rE: me: J; yE, su ny t: jU: cE, kw tA si< ci< Cy: m: ye Ci le m cE, kw yi< zL cy, nyi si< so zi; du ye lo} cLu co ci: rE: me: J; yE, t cu xu ci, yE, c: yi:-co-sD le ho: so m sD< ni, ny t jU: k jU: cE,] {yi< xU; vy; nyi t: yE: a li Fo. jo. n, m[ {co-kuD: ko, C: t: jU: cE, kw Cy. kD ny a li jU. Fo, n, m[ {J; yE, Ku: nA<; kw nyi: hw, m Qyi< ce dU: j: cE, ci< t< D. pi< mA tu n, m hw< Ci: q m< KL< ye Vo: so cE,[ TE my xU: V lo} zi; du kw t: yE: a: jU: tA< fai, 18 xU: m ye m: ye Ci le ty< l? be Po, dU: j: nyi fi lo} Ti: n: k< nA< ny 1 hw, Po, lo< nyi] 1 hw, C: lo< nyi] a: jU: su zi; du fai, 1 hw, ye] C: lo< mL m me: te, te, 1 hw, xy, tE, be TE my xU; sA; TU; si< t: nA' kw cE, cU, sA; w: a: KL< hw< l n, m bA pL kD lo} zi; du kw t: yE: a: jU: ny c-kui,-mLi: Fo. ji. tA< so be m<] fai, lo< Py< { Ju: s [ lo< nyi fi si< Ku: z: nA z: T: ye be m< si< a: jU: su D. pi< mA tu kD n, m tA< hw< Ci: du ye lo} zi; l su t: yE: bu ny] dU: j wu< nL< kw TE lE m: n: yi; nyi gL: m ji. lo] m: tE, m tA< to, hw< kD du sA; w: ny TE lE m: n: Fo. m< me: ye n t< lo] jU: k sD< ni, ru si< bA Vo Fe, su my: my: ny t: jU: cE, sD< ti si: t< si< Co. ye ji. le fi n t< lo] TE lE si< le: bA Vo m: Fe, Cy. le bA}