jU: k> sD< ni,法律知识

8 v T. po< ci< Cy: mE bo si< m: tE, su bA pL do l m 29 cE,

前8月我州受理实名举报29件

时间:2019-09-06 15:56:26 来源:德宏团结报傈僳文编译室

tD:-ho: cLu kw Ko. l m v b
8 m. ny] ci< Cy: mE bo ho: si< bA
gL: l m xU: mu. cE, ny 29 cE, V
si<] a: jU: yi< zL C: nyi sD< leo}
fi ni, 1 m. T. po<] Ku: Ku:
nA nA m: tE, m ye su tA< a: m.
mo. ny ci< Cy: mE ho: si<
tD:-ho: cLu ci wui kw To: L: lA;
xu bo v gL: lA] m: ji. m ye su
tA< TE lE tE, tE, Po, to, pL< ny]
Pu. gL: si< xE< gL: lo be bA pL kD
ny] cU cU bo v l su jo. si< C:
nyi me: a: KL< Ti: To; ye s. l lo}
hL< TA: jU: w: jo. su m: ji.
m ye ty< V"mi cE, Ju m: sD< le
ny p xy; bu a li bA m: pL<]cE, Ju
ve: mL k< nA si<ko a mA; l le: C:
ye n t< lo] TE lE ny Ku: z: nA z:
su tA< a KL C: sD< le x< m pL<
du] k< nA< ny p xy; tA< ci< Cy:
mE m: ho: ho: xU: wu. do: bo
gL: lA. bA ny] bo gL: l su a KL
jo. lo] go lE V-mi my: bE. ny
yi< zL m: C: de le si< p xy; lA; jU:
a: KL< m: jo. kD le ty< lo} ko a
mA; le bA ny ci< Cy: mE m: bo t<
ny dU: tU< lA; Ko. ty< m V du
dU: j: si<] xU: wu. C: de le x< m
V lo bA} p xy; bu ni, m kw m:
ji. m ye su tA< Ci< x< m: CU. dU:
j: si<] ci< Cy: mE bo t< ny] C: nyi
su V”mi bA gL: l su tA< jU. ni,
jo.] fai, a< xU: xy, n nyi gu jo.
V”mi n nyi n m pL< du] ni, F. C:
lo< nyi je j l m kw be] m: V m
ye su tA< C: ru mL s. m V lo}