jU: k> sD< ni,法律知识

nA z: nyi< z: su 5 ro fui, mA le m

高某强等5人因敲诈勒索被判刑

时间:2019-08-30 09:09:27 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  2017 Ko; 6 v TA:] ye:-cy xe, lu:-x Fui lao-fai, kw K, Fo. wu: jU: w mA su kao cy P: ny K, l: Fo. a: my, ho: t< si< hw-lu:-T: K, kw j gu Ti: cE, Kw xy, m mE do: Ko, si<] wo: cy P: Ti: vi. kw m: d. m: s: v gu du Ti: bL: Kw by kD lo} k< nA< ny li li xU mu< wo: cy P: tA< v gu du: Pu. 1 mL 3 tu 2 vy. bL. l n t< lo be nyi< z:}

  2018 nyi 2 v 5 nyi TA:] ko cy P: ny fai, yi< w: K, l: Fo. wu cy P: Ti: ro] w: cy P: Ti: ro] li cy P: Ti: ro] kao cy P: Ti: ro wu< lo: B, si< wo: cy P: fai, Ti: vi. kw vi. PY,] wo: bE Py,] si, zi. KD, lo be ye si<] wo: cy P: TE Ti: vi. ny TE kw vi. xU; xy, ty< l m: d. bA] k< nA< ve: nyi j su le bA ny go Ti: nyi TA: wo: cy P: vi. kw PU: L; lU, Py, kD m 1 mL 8 tu PU: lo bA}

  ye:-cy xe, J; yE, kw be bA Vo Fe, si<] kao cy P: TE Ti: ro ny K, Fo. wu: jU: w: mE do: Ko, t< si< nA z: nyi< z: co] k< hw co] Fo. vL. ye co m kw be 3 Ko; bE] Pu. 3 mL; jU. Fo,] fai, nA z: nyi< z: mL m Pu. 1 mL 3 tu 2 vy. m a: jU: li< do l n, m fui, gL: lo} gu: ju: ti< by j ye su yi< Co: PA, 4 ro tA< ny 1 Ko; v b 3 m. ru bE n, m fui, gL: lo} (xy, me: mA su m;-sD-cU)