jU: k> sD< ni,法律知识

lo-Cw lo PE. kw nA z: nyi< z: su Ti: ho: ru bE kD m

陇川城子某恶势力团伙覆灭记

时间:2019-08-30 09:06:56 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  nA z: nyi< z: su tA< C: ru dL: FU: me: ye tu kD T. po<] tD:-ho: ko a mA; ny ni, F. sA; TU; si< nA z: nyi< z: su Fo. vL. be pi< j su si: P: a: my, ru kD si<] xD, hui, a: KL< Ti: To; si li l ty< lo}

  2018 Ko; 1 v 8 nyi TA:] lo-Cw xe, ko a mA; jU. Ku: C: nyi me: ye je s<] Fi; lA< P: Fo. vL. Ti: zu ny p xy; tA< nA z: nyi< z: ty< m sD< le lo} xU: wu. TE m g; po< kw bA gL: kD si< C: nyi: jU: w: gL: l ny mA; zu 40 ro fU, si<] 2018 Ko; 1 v 26 nyi kw Fi; lA< P: go Ti: ho: tA< ru Fo, ye lo} go Ti: nyi kw ru Fo, mL m ny c cy P: 2 ro] to: cy P: 1 ro] To cy P: 1 ro] ko: cy P; 1 ro be V lo} k< nA< ci< Cy: kw be fai, rE, l m ny li cy P: 2 ro V lo}

  Fo. vL. TE Ti: zu kw ho: mo< su ny c cy P: 1 ro] li cy P; 1 ro V m C: de le si<] c cy P: go Ti: ro tA< 4 Ko; bE] Pu. 3 mL; jU. Fo, m fui, gL: lo] li cy P: go Ti: ro tA< ny 3 Ko; bE] Pu. 3 mL; jU. Fo, m fui, gL:] nE< bA; Vw. ro tA< ny 2 Ko; bE m jo.] a: KL< ni< ny v b 6 m. bE m jo. be V lo] go si< yi< w: le nA z: nyi< z: kD m Pu. 16 mL; m V"mi a: jU: li< do l fi lo}

  Fo. vL. TE Ti: ho: ci< Cy: nL: hw si: P: ye ty< su my: lo dU: j: si<] nA z: nyi< z: co] lo-Cw CE:-fL lo. PE. kw ty< si< wu: l su V ny l: Fo. sD< su my:] m: tE, m me: ye"mi su le a< xU: m:bA l pL< dU: j:] a: my, hw, nA z: nyi< z: mL ny ni, m a: KL< wu: l si<] fai, my: nyi nA z: nyi< z: tu l ny] p xy; bu V"mi Po, to, ku< l si<] ko a mA; tA< bA gL: Ci le m kw be] Fo. vL. TE Ti: zu tA< C: ru mL m V lo} 2019 Ko; 3 v 29 nyi kw bA Vo Fe, si<] Fo. vL. TE Ti: zu tA< fui, gL: mA si< bE du kw ru bE kD m Vo} (xy, me: mA su m;-sD-cU)