jU: k> sD< ni,法律知识

Ce:-kw-ro: ci< Cy: fui, rE, l m

秦光荣主动投案

时间:2019-06-17 12:05:54 来源:德宏团结报傈僳文

  ye:-n: sD: wui xu ci, ye nyi su Ce:-kw-ro: ci< Cy: fui, rE, l m do: 5 v 9 nyi mL; KL; nyi kw bA pL do l T. po<] kuD: cy Ti: f< C: nyi zu ny cy, nyi ve: nyi me: ye tu kD si<] Ce:-kw-ro: ny sD: Ti: f< a< di: wu: m si: P: ci< Cy: kw be Cy. rE, l m yi< wu< Ti: ro Vo bA} Ce:-kw-ro: vU. Ko; ny 1950 Ko; kw V si< hu:-n: mU: su V lo] yi< wu< ro: ye:-n: kw si: P: ye l m ny 1999 Ko; 1 v. kw V si<] sD: wui C: wui] cE, J; wui xu ci,] cu fU: pu, pu, c:] sD: wui Ju, xu ci,] Ju, sD: c:] sD: c: ye nyi su V lo] 2011 Ko; 8 v T. po< 2014 Ko; 10 v. kw Ci ny sD wui xu ci, rE: si<] 11 v. ny kuD: Ti: f< rE: t, C: wui hui, kw je m Vo}