jU: k> sD< ni,法律知识

yi< do; ye: n: kD b l si< bo z: l cE, kw sA; TU;

戒毒成功走上致富路

时间:2019-06-06 11:16:16 来源:德宏团结报傈僳文

  lo-Cw xe, kw Co: P xU: ye: cy P: Ti: ro ny] a mL TA: yi< do; ye: n kD b l si<] Fo jo cE, kw yi< zL sA; TU; je ty< VO} fi ni, 40 Ko; jo. m> ye: cy P: yi< ny] 16 KO; TA: a< xU: m sD< si< v v mu yi< do; CU; nD; je lo] yi< tA< ko a mA; le ru bE. kD si< yi< do; ye: n b l fi be ye m> 2 hw, Vo] do l k< nA< fai, xy, CU; be ye si< vi. Ku: kw a KL< x< le ty< lo} 2002 Ko; 4 v. 10 nyi TA:] ye: cy P: tA< cLu lao: cyo, so kw fai, 3 Ko; ru bE. kD si< yi< do; ye: n ye fi lo] yi< wu< TA: ye: cy P go. dE: ny yi< do; le lU, by le m> kw be] me: ye sA; m: jo.] hD: Vo:"mi yi< zL m x< TE. ku< m kw be] a: KL< jo. x< ty< lo] yi< jo. x< ty< m tA< gw: xU: su mA; le ve: mL si<] n. yi< zL hw xy, gL:] z: xU: yi< zL xy, gL z: be Ti: fi ye gL: ny] go. dE: ji. l si< me: ye Ku. l k< nA< ny a< wA; z. c< su ye fi lo}

  ye: cy P: yi< ny hD:-P Vo: yi< zL m: sD< m> kw be Co PA, tA< a: KL< m: x< TE. l V"mi] su le bA gL: l kw yi< zL n n,] me: yi< zL rE: be ye ny] a< wA; vU. cE, kw a li ye n, m> sD, ni, yi< zL so sD< lo] 3 Ko; k< nA< yi< tA< gw: xU: su le a< wA; c< gu kw w: g; su ye fi ny] Ti: Ko; k< nA< w: g; mL m> Pu. le mo: To: wu. b l lo}

  k< nA< a: my, Ko; w; g; ny fai, Pu. 1 mL; Kw< hw mL si< ci< Cy vi. Ku: kw a< wA; vU. n, m> dU: j: Ci l si<] gw: xU: su tA< bA gL ye ny] gw: xU: su ny yi< ni, m yi< zL dU: j: Po, l m tA< lo< mo. si< to, j me: ye tu kD lo} yI, tA< a< wA; vU. sD< ni, fai, Ti: To; xy, so mL fi n, m bE L:] m:-xU: kw a< wA; vU. su Ti: vi. kw fai, w: g; gu hw gL: si<] a< wA; vU. sD< ni, a: KL< jo. l k< nA< ny] cE, Ju le li, xi: m bL. CU. m Pu. 5 mL; bU> gL:] ci, xu: sD< ni, kw to, j su V"mi hw j si<] ye: cy P: ny J:-P, kw a< wA; 2 vy. K, m Fi. vU. wu: l ty< Vo} a mL kw Ci ye: cy P: ny yi< do; fai, m: xy, CU; je be n: kD b. l. si<] yi< zL me: ye] yi< zL Fo. jo. tu je ty< lo}