jU: k> sD< ni,法律知识

a: jU: xyo K xD, hui, tL hw< kD si< yi< xU; vy; nyi co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, w: nyi m tL hw< b. l fi

习近平:决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告(24)

时间:2019-01-04 14:05:28

  co-kuD: ko, C: t: 19 hw, Ti: kuD: fi du zi; du d: m. kw bA pL KL:

  2018 Ko; 12 v. 17 nyi xy, do m 2 po, kw be U f<

  a: jU: kw be t: tA< li: li: le: gw: xU: m ny, t<} ci< Cy: tA< kD: me, pL<] li: m Ti: Po, kw be: t: tA< kw: tA< tA< k: m ny ro: t: a< di: PU: m Ti: Po, Vo} a li V"mi t: jU: k tA< Co sE: si<] t: cE, cE, tL m yi< wu< dU ye] dU: j ni, kw t: tL m be jU: cE, kw be t: tL m kw Ti: le sA; do] a: my, xU: kw be t: tL] Q ni< bE su tA< V fiq T: kD le fi] Q 3 xU: li: 3 xU: yeqm ny t<] gw zE. si< ny lo:] t: nA<; kw Fo. jo. m v v mu T: ye] t: k: cE, T: tD, Ko.] tE, m zo: m Ti: Po, kw be t: nA<; m me: ni, F. ye] m: n n ci< Cy Po, dU: j] ci, Cy: bi. zi;] ci< Cy: xy, lL<] ci< Cy: sA; hw< l fi] Ti: Fi; t: be p xy; sU: sA; hw: sA; Ti: le V fi} g; po< 14 cE, a: jU: ny yi< xU; vy; nyi kw ny, t< n, m be gw l n, m co-kuD yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, ye cE, Vo} t: a: jU: su bu a li V"mi t: sD< ni, bA KL: yi< ce]t: j gu yi< ce] t: ye cE, kw yi< zL ye si<] t: be p xy; sL, nye: gw l cE, kw ho: mo< ji. le fi} ye je n, m j gu m: n: le] li: lui, yi< xU; xy, lL< n, m m: n: le}

  mU: ko, dU dU kw yi< jU: yi< je: m: n: n: p lL< je ty< lo] co-kuD: kw V"mi a KL p lL< je ty< lo] ro: bu ny To: L: bo m li lui, yi< xU; vy; nyi tA< Co. je b. l fi] yi< cE, yi< li: kw pL< f< pl, xU sD< l fi] pL< f< pL, xU li lui, yi< xU; dE: dU] ye cE, yi< xU; ce; b l] jU: ce, yi< xU; tL b. l] sD< ni, yi< xU; ce; b l] fai< yi< xU: yi< je: a: my, kw yi< xU; ce; b l fi} Co: PA, bu>o] vy; nyi ny ni, m yi< m, m lo] me: xU: ye m ny lilui, TO: L: bo cE, yi< ce V lo} ro bu vy; nyi yi< sA; tA< n n, si<] zo: m tE, m kw ny, t< pL<] Cy. kD kw xy, lL< pL<] a mL m vy; nyi yi< jU, ( 21 xU, ci,) kw co-kuD: m;-KD-sL cu: yi, ny a li V"mi hw< sA; my: nyi jo. m] nE< bA; su tA< my: nyi bA hw< le m li: Pe: d: m. Vo}(m: gu le se:)