jU: k> sD< ni,法律知识

me: ye gu mU: kw vi. xy, su tA< dL: FU: me: ye m

县国土资源局清理违法用地

时间:2018-11-02 10:05:23 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: lo-Cw xe, c-Jo be ce-v kw je m mo do j gu c c kw a mL TE Ti: fi< TA: vi. xU; Ti: to< xy, tu l ty< si<] xe, kuD: Tu fL ye: cyu: su C nyi ye ny] de mi kw vi. xy, tu l ty< m ve: mL si< dL: FU: kD lo} TE Ti: hw, C: sD< le m 3 vi. V si<] jU: k sD< ni, bA pL m< gL: ye m a: my, hw, V lo] yi< w: ci< Cy: tA< Py, kD bA ny n n, l si<] a mL ny a: jU: Py, kD ty< m Vo} vi. xy, gu mU: m: V kw vi. T: xy, bA pL ty< m mL xU Vo] go si< Ti: bE. su K, l: Fo. ny cE, Ju bA KL: m: n n,] ci< Cy: tA< xU< mo. me: ye z: gu bE. gL: t< m mU: kw vi. Ku: xy, be ye Cy. kD ty< lo} T: ye bA m ye m: d.] C: sD< le ny te, te, jU. Fo, l lo}