jU: k> sD< ni,法律知识

v m ji. Ku: wu. wu: su Ti: ro ru. mL. m

查获一起野生动物象皮制品走私案

时间:2018-10-19 12:21:11 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  TE Ti: fi< TA:] ye:-cy n-p kuD: mU: KD: a< KL: vu ny, su tD:-ho: ko a mA; ny] dU: dU: do do su tA, C: nyi me: ye TA:] v m ji. 20 Ce] a< V; ko< wu< Ci. 1 TD, Ku: tA, dU: l ty< m Fo. m Ti: ro ru mL lo} Cy. me: ye su TE Ti: ro ny nE< bA; gu: ju: V lo bA kL< kL< ty< TA:] kuD: mU: KD: a< KL: vu ny, su mA; tA< lo< mo. ny] Ti: To; vi< ci, le si<] Pe: my ni ni mu kD le ny] ko a mA; ni, m Ku: nA' kw cy, nyi mL si<] Fo. m mA t< m gu: ju: kw yi< zL C: lo< nyi ny] v m ji. be a< V; ko< wu< Ci. Ku: TE, ho: t< m C: nyi mL lo}