jU: k> sD< ni,法律知识

a: jU: xyo K xD, hui, tL hw< kD si< yi< xU; vy; nyi co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m 头脑聪明的马鹿 xD, hui, cu: yi, w: nyi m tL hw< b. l fi xD, hui, cu: yi, w: nyi m tL hw< b. l fi(16)

习近平:决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告(16)

时间:2018-10-11 12:18:21 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  co-kuD: ko, C: t: 19 hw, Ti: kuD: fi du zi; du d: m. kw m bA pL KL: 9 v 14 nyi xy, do m 2 Po, kw be U f< yi< xU: gw. l n, m dU: j: cE, ny, t<} gw. l cE, ny ro: kuD: yi< xU: yi< je: a: jU: kw ji. gu jo. m hD, TE: gu V lo] w l cE, ny a li V mi K oxy: gw l cE, V n t< lo] a li V mi m: dU dU yi< xU;] bE. ji.] r mo ji.] lE; Pu ji.] a: jU: Ti: le mL m gw. l cE, ny, t<} a li V mi ro: kuD: xD, hui, cu: yi, PU: L; yi< ce jU: cE, be PU: L; bE. gL: jU: cE, ny, ji. le fi] bi. zi; l fi] kuD: cy PU: L; gw. l cE, kw Ti: To;"mi T: dU le fi] a: jU: su PU L; gw l cE, kw V"mi ye ji. m tA< xE< gL:] go. j to, j] ho: mo< m Ti: To;"mi T: dU: le fi] jU. Ku: PU: L; kw be L. lA; gu: ru: bE. rE: ji. le fi] cE, Ju ji. gu a: KL< jo. le fi] yi< xU; ko nye: hw,] xe, xi: hw,] CE: cE, hw,] xU< mo. me: cE, xD, tai, hw, Ti: le gw l fi] PU: L; mU: lu< a: jU. kw co ji. le n, m dE: dU] a: mu< Ti: f< xy, tL Pu. rE: ji. m PU: L; gw l si<] ro kuD bU: L: hw< sA; be kuD: k: sA; m: n: n: a: KL< wu: l fi} p xy; vi. si jU: n, m ny, t<} ny, t< m nA<; kw t: le ho: mo<] p xy; le vi. si jU:] jU: k le kuD: gw xU: bA m Ti: le gw l n, m ny xD, hui, cu: yi, cE, cU, gw. l m bE. L; Vo,] ny, t< n, m be bi, zi; fi n, m ny p xy; fi du Ku. zi; si< me: d. m gw. zE. M jU: cE,] ko, C: t: le a: jU: su tA< ho, lA; Ko. si< me: f< re: m be gw. zE. lA; Ko. m jU: cE,] ni< m Fo. xU: ty< my: m mU: kw ci< Cy: le my: bE. gw: xU: fi m jU: cE,] a: di: nA< Kw Ti f< m Fo. zu tA< ci< Cy: le gw: xU: bA m jU: cE, TE Ti: ho: Vo}ny, re. t< n, m be gw l fi n, m ny KuD: tA< nU. ni, jo. su a: jU: Ti: cE, kw vi; w fi] xD, hui, cu yi, gw. zE. N n, lA; Ko. m gw l fi] gw. zE. lA; Ko. m jU: cE, a: KL< xy, wu:] a: my, xU: kw be gw. zE. lA; Ko.] gw. zE. lA; Ko. m j gu a: KL< lU, vi l fi] p xy; vi. si jU: cE, ny kuD: cy cE, cU, Fo., jo. m be xD, hui, Fo., jo. m kw dU: l fi} a: jU: jU: k le kuD: tA< gw: xU: m ny, t<} a: jU: jU: k le kuD: tA< gw: xU: m ny co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, yi< ce kw be je: zo: m yo, ce: m pao: sA; Vo} a li V"mi t: le ho: mo< si< a: jU: jU: k le kuD: tA< gw: xU:] co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m jU: k j gu m: p lL< lL< yi< zL sE:] ye, J; tA< ko lo kw ho: t< si< co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, jU: k cE, tL bi. zi; l fi] xD, hui, cu: yi, jU: k kuD: tL] co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, ju: k sD< ni, bo cE, gw. l fi] jU: k kw be kuD: jU:] jU: k kw be cE, FD: jU:] kuD: cy kw be me: ye m kw Ti: le dE: dU] jU: k kuD: jU:] jU: k cE, Ju] jU: k xD, hui, Ti: le tL] jU: k kw be kuD: tA< gw: xU: m be Fo. ji. ye cE, kw be kuD: tA< gw: xU: m Ti: le ye] jU: k kw be kuD tA< gw: xU: m be jU: k kw be t: tA< gw. xU: m Ti: le ye] jU: k rE: m jU: cE, kw a: nA< xy, lL<] Fo. xU: a: jU: jU: k sD< ni, be Fo. ji. ye n, m sD< ni, dA l fi} ( m: gu le se: )