jU: k> sD< ni,法律知识

ye-cy xe, mo. do. gw: xU: mA; le yi< jU, 3 jU, kw l: Fo. tA< fu, kD si< Ce, je m mo. do. xU< P: tA< ru mL lo

盈江交警3小时破获交通肇事逃逸案

时间:2018-09-28 10:53:17 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  9 v 6 nyi TA: ye-cy xy, kw mo. do. xU< P: Ti: ro ny l: Fo. tA< fu, se; kD si< Ce, je kw] j gu gw: xU: mA; le yi< jU, 3 jU, le C: ru mL lo} go. Ti: nyi m 1 jU, 32 hL TA:] p xy; ny xe, ko a cyu: j. gu. gw: xU: mA; t, tui, kw te, hw TE lE Ti: cE, dL gL: l lo Q ye-cy xe, pao-rui, xe, 74 ko li kw ny mo. do R: Ti: m le mo: To: Ti: m tA< fu, kD si<] mo. To: xU< su ny Vw mo. do. nA< Kw kw me, dU: l si< nyi< kDo] go. si< l: Fo. mo: To: tA< cu kD m mo. do. go. Ti: m ny m: n: n: be Ce, jeo] mo: To: xU< su go. Ti: ro ny xU.] nu w: ny a< mi ye j lA q be bA kw n n, kD ny] j. gu. gw: xU: mA; fD; fD; xU: wu do l gu kw Ci ye si< C: nyi me: ye je}

  ko a mA; ny mo. do fu, py le si< mi nA kw Ce d. m gu ju kw C: lo nyi kD ny] Ce, je m do. do ny nE vE le nA nA be t< m C: mL] fai, we R: 7 ro zL di. M mo do R: Ti: m V m ve mL si<] j. gu. kw mo do tA< Fo. be do. mL m kw C: nyi kD ny l: Fo. fu, kD m mo. do. go. Ti: m C: mL si<] yi< si P: tA< te, hw, dL: gL: ny te, hw, m: dL: j je] go. ny fai, yi< vi. kw su tA< dL: gL: ny] 4 jU, 45 hL TA:] mo. do: yi< si P: hw cy P: ny j gu gw xU mA; t, tui, kw l si<] yi< ye Cy: leo be Cy rE l.o} a mL xU: wu TE Ti: cE, ny fai, C: nyi ty< se lo}