jU: k> sD< ni,法律知识

a: jU: xyo K xD, hui, tL hw< kD si< yi< xU; vy; nyi co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, w: nyi m tL hw< b. l fi (14)

习近平:决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

时间:2018-09-10 16:39:46 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  co-kuD: ko, C: t: 19 hw, Ti: kuD: fi du zi; du d: m. kw bA pL KL: 8 v. 17 nyi kw xy, do m 2 Po, kw be U f< yi< xU; vy; nyi kw co-kuD: yi< Pe; tA< xE< m xD, hui, cu: yi, dU: j: cE,] TE kw bA t< m ny ny, t< n, m be gw. l n, m co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi,] a: jU: m D. pi< ny xD, hui, cu: yi, xe, tA, hw, kw dU: je b. l fi] co hw; Fo. xU: wu: l mu l fi] xyo K xD, hui, tL b. l m kw be yi< ce tu si<] nyi: To; sE: n, m ny ro: kuD: ny bo z:] gw. zE. S.] ho, lA; Ko.] lo< bi. m xD, hui, cu: yi, xe, tai, hw, hw< d. kuD: tL Pe; l fi} yI< xU; vy; nyi kw ro: kuD: xD, hui, ye x< du Po, to, sA; wu: m ny p xy; pL< f< pL< xU jo. s. l ni, xU m be xD, hui, gw. l m: lo; kw ye x< l] a li V mi p xy; tA< ko lo kw B, fi si< gw. l fi n, m dU: j:] Fo. R: sA; w: a: jU: gw. l fi] p xy a: jU: Ti: le gw. l fi} co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, sL, nye: kw j: gL: t< m jU: cE, ny Q 5 Po, 1 go dE: q V m sD< t<] dL: hw< jU: cE, ny Q 4 xU: a: jU:q] j gu sE: cE, jU. ni,] li lui, jU. ni,] jU: cE, jU. ni,] sD< ni, jU. ni, te, sA; jo.}a: jU: a: nA< xy, lL< b. l n, m ny bi. zi; cE, be gw. l cE, kw co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, jU: cE, tL] kuD: cy gw: xU: jU: cE, be gw: xU: sA; w: xe, tai, hw, Pe; l n, m dE: dU} a: jU: jU: k tA< Co. si< kuD: cy tA< gw: xU: bA m sD< t< si< co-kuD: yi< Pe; tA< xE< m xD, hui, cu: yi, jU: k jU: cE, tL] xD, hui, cu: yi, jU: k kuD: tL}

  t: le yi< xU; vy; nyi kw hw< d. mA; zu tA< ho: mo< m ny] t: bA KL: n n,] po hw< le b. l] dL: hw< le b. l] tE, m ji. m p xy; mA; zu tL b. si<] p xy; mA; zu ny mU: ko, dU dU a< di: Ti: f< PU: m mA; zu tL Pe; l fi} co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m kuD: d. m j lA; Ko. me: ny yi< xU; j lA; Ko. cE, hw] Fo. R: a: jU: kw ji. gu jo. m xU: kw dE: dU} co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, a< de: yi< ce d: m. ny co-kuD: ko, C: t: le ho: mo< m sD< t<] co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, jU: cE, kw a< di: ji. gu jo. m ny co-kuD: ko, C: t: le ho: mo< m VO] t: ny a< di: mu Ti: f< m cE, cU, sA; w:] yi< xU; vy; nyi kw t: tL cE, a li ye n, m bA do l] cE, cU, tL cE, ny t: tL cE, kw PU: m nyi gu jo. lo}

  yi< xU; vy; nyi kw co-kuD: yi< Pe; tA< xE< m xD, hui, cu: yi, dU: j: cE, ny] m-KD:-sL le:-li cu yi,] mao:-FD:-to wu< nL<] tD,-syo-Pe: sD< ni,]Qye me: s xU:q] Ko xyo: kw be gw. l cE, TE Ti: ho: Vo] m-KD:-sL le:-li cu yi, co-kuD: Pe: Po, l yi< xU; Vo] t: be p xy; ye sD< t< m be Ti: le dU: j: t< m sD< ni, Vo] co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, li lui, ti xi, Pe; l du kw PU: m Ti: bE. Vo] t: be p xy; a: jU: co hw; Fo. xU: wu: l mu l cE, kw sA; TU; tY< m ye pL< kw gu mo< gL: ty< m Vo] a li V mi m: n: n: gw l ty< f n, m kw ny, t<} t: yE: a: jU: su a: nA< kw sD< t< n, m ny yi< xU; vy; nyi kw co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, dU: j cE, TE m ye Vo: sD< ni, V lo] yi< xU: yi< je: ko fo: me: cE, kw a: jU: yi< zL ye de le fi} ( m: gu le se:)