jU: k> sD< ni,法律知识

Fo. se; su 6 ro tA< fui, gL: m

杀人者六人获刑

时间:2018-08-10 10:22:12 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  7 v. 23 nyi TA:] ho:-pD: l:-J: kw Fui cy P: Ti: ro jU. Ku: kw ty< si< a< PU: CU. wu: z: ty< ny] wu. z: l su Ti: ro tA< Fo. Ku: le Pu. Ku: kD ty< m mo. ny] Fui cy P: ny ni, m ji. P: V m kw be] ni, F. Pu. Ku: kD, mu, be bA gL: ny] Fo. Ku: 6 ro zi; l si< ti< l lo] Ti: fi< ti< le: m: d.] k< nA< Fo. Ku: w: cy P: Ti: ro ny a< T: Ti: Ce. ru do l si<] Fui cy P: tA< k< se; kD lo} xU: wu. do le k< nA< ko a mA; le l: Fo. se; su TE 6 ro tA< a: jU: C: ru mL lo} Fui cy P: tA< ny Fo. ji. mE do: gL: si< vi. Ku: l: Fo. tA< Pu. gL: mL lo} Fo. se; su w: cy P: go m tA< ny se; kD m fui, gL:] nE< bA; 5 ro m nA<; kw Ti: RL: bE n, m fui, mL su jo.] a: KL< ni< le V"mi 4 Ko; bE n, m fui, gL: be bA Vo Fe, kD lo}