jU: k> sD< ni,法律知识

a: jU: xyo K xD, hui, tL hw< kD si< yi< xU; vy; nyi co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, w: nyi m tL hw< b. l fi (12)

习近平:决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

时间:2018-08-10 10:19:44 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  co-kuD: ko, C: t: 19 hw, Ti: kuD: fi du zi; du d: m. kw bA pL KL:

8 v. 2 nyi kw xy, do m 2 Po, kw be U f< dU: j: t< m me: d: m. ye Pe; l n, m bE. L;] a li V"mi w: nyi m ko CE: tL} wui t, ko CE: ny ro: t: a: nA< kw dE; dU m t: tL yi< xU; wui t, ko CE: Vo} c mi: sD< ni, kw be lo< nyi do l lo] co-kuD: ko, C: t: le m: ho: mo< si<] Fo. xU: wu: l mu l m ny a: to dU; j: ty< m v Pe: le: Vo} ro: t: ny a< TA: V"mi vy; nyi yi< xU; g; su] Fo. xU: k ku jU: hw< su] a li V"mi m-KD:-sL cu: yi, jU: ku< su t: V lo] a li V"mi ci< Cy; hw< d. sA; jo. n t< lo}t: a: jU: ci< Cy: ni, lL: kw be t: jU: cE, tA< Co. PU:] ye x< du tA< T: Ci< x<] wo: to kw kw, si< n. xy, pL<] t: bE. L; kw lU, by l] t: si: xy. cE, kw lU, KL. lL: l m tA< si lo kD] t: go dE: lU, by l m n. bi: di. tA< lU, se; kD] pL< f< pL, xU t: le mo: mo< m cE, cU, sA; w: jo. l fi] dU: j ni, m TA, l fi] p xy; tA< ho: lo: sA; w: hw< l fi] xD, hui, kw PU: ni, dA l fi] ro: t: sA; my be sA; w: Ti: Fi; hw< d. ty< fi}

  dU: j: t< m me: d. m. ye Pe; l n, m bE. L; ny] a li V"mi w: nyi m sL, nye: kw dE: dU} co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, ny xy, lL< xy, tL Ko. l m T. po< kw ro: t: a: jU: m li lui, be xU: cE, cu Ti: Vo] t: be p sA; a KL sA; TU; wu: L. si< mL kD m lA; w V lo} co-kuD: yi< Pe: tA< xE, m xD, hui, cu: yi, j gu ny xD, hui, cu: yi, xe, tai, hw,] p xy; jo. s. k, Ci: l n, m c sE: ko, l du yi< cE, V lo] co-kuD: xD, hui, cu: yi, lilui, Ti xi, nyt: a: jU: p xy; a: jU: tA< hw< sA; jo. l du sD< ni, sA; w: V lo} t: a: jU: ny ci< Cy: ni, lL: kw be j gu tA< PU: Co.] li lui, tA< PU: Co.] cE, tu, tA< PU: Co.] sA; w: m: jo. m j gu lU T: sE:] vy; nyi wu< tI, p le j j gu wu< tI< "mi T: sE:] tE, m j gu sE:] cE, cU, sA; w: hw< t< si<] KL. KL. de de me: ye] a li V"mi co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, j gu c} w: nyi m dL: sA;] w: nyi m ko CE:] w: nyi m sL, nye:] w: nyi m dU: j: cE, a: jU: f< nL: lA; Ko.] j. sE: lA; Ko.] to, j lA; Ko.] Ku: nA' kw a: KL< yo, ce; m ny t: tL m yi< xU; jU: ce, wui t, ko CE: Vo}

  w: nyi m ko CE: kw dE: dU m ny ] w: nyi m dL: sA;] w: nyi m sL, nye: be w: nyi m dU: j: cE, kw ye sA; TU; n, m Vo] ro: t: ny mU: ko, dU dU vy; nyi yi< jU, p lL< l kw to, hw< sA; jo. fi] a< TA:"mi rO: Ti: kuD: lE< m p xy; Vo lo< t< du wo: to d: m. ye t<] co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, gw. l cE, kw a< TA:"mi ho: mo< ni, m V lo} Co: PA, bu>o] D. pi< le mA. tu sA; w: tA< Ku. tu lA.] D. pi< le yI< xU; vy; nyi tA< ho: mo< lA.}ro: ny p xy; Vo lo< t< m tA< T: ni, x< le fi] c me: ci< mL du si do l fi] yi< xU; vy; nyi kw co-kuD: yi< xU; tA< xE< m xD, hui, cu: yi, me: ye si<] t: ho: mo< sA; w: be dL: hw< sA; w: le co hw; Fo. xU; a: jU: tA< pL< f< pL< xU mi: TA; xU ho: je] Ti: ni, Ti: w: co-kuD: dU: j t< m Pe; l cE, kw a< di: m sA; w: TU;} ( m: gu le se: )