jU: k> sD< ni,法律知识

a: jU: xyo K xD, hui, tL hw< kD si< yi< xU; vy; nyi co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, w: nyi m tL hw< b. l fi(10)

习近平:决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

时间:2018-07-20 14:55:25 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  co-kuD: ko, C: t: 19 hw, Ti: kuD: fi du zi; du d: m. kw bA pL KL:

  xi:-ce,-Pe:

  7 v. 13 nyi xy, do m 2 Po, kw be U f< nyi:] yi< xU: vy; nyi kw co-kuD: ko, C: t: c me: D. pi< Ti: vy. Ko; wu< TA:] Q 10 v kD: me,q bo: sL: mL. tu kD ny] co-kuD; kw m;-KD;-sL cu: yi, mL kD lo] co-kuD: sD< ni, jo. P: bu ny m;-KD;-sL cu yi, Ko xyo: Fo. li: kw be co-kuD: j gu a li c n, m hw mL kDo} nL: m vy; nyi TA: co-kuD: xD, hui, a: KL< xu]Jo ce, xD, hui, le co-kuD: p xy; tA< nyi< d, kw V< tu] kuD: b m: ji. l: Fo. le: dL: se; l kw Po, to,] m;-KD;-sL cu: yi, co-kuD; kw ru rE: xU: nyi be ye ko, l TA:] 1921 Ko; ny co-kuD: ko, C: t: tL do l lo} go m T. po<] co-kuD: p xy; Fo. zu hw< tu l n, m] m: ji. m tA< dL: hw< le n, m] bo z: l n, m] k, Ci: l n, m kw Vo lo< gu wo: to d: m. jo. l si<] co-kuD: p xy; Fo. zu ny Co. su n n, su kw be ye su ci< Cy: lA; dU ku< l su vi. si ye Pe; l>o} co hw; Fo. xU: c mi: sD, ni, ci< mL du jo. m 5 tu Ko; m: Fi.o] a: KL< PU: lo; m sD, ni, cu: yi, bA gu m: d.] Fo. R: wu: l mu l cE, kw ti gL du my: si<] mU; ko, dU dU kw mE do: jo. m Fo. xU: Pe; l lo} yi, Pi, kw be po lA; Ko. m vy; nyi do l T. po<] co-kuD: xD, hui, ny a: KL< nA Ci, leo] co-kuD: p xy; nyi po lA; Ko. m vy; nyi kw Fo. jo.] x< jU. m bA gu m: d.} co hw; Co. xU: hw< du l n, m bE. L;] Fo. ji. V T. po< ny pL< f< pL< xU xU. l m tA< m: Ci< Ci< m: ji. m be po lA; Ko.] yi< xU: yi< je: kw be Po, to, xU: nyi ty< V"mi yi< lU co-kuD: xD, hui, be co-kuD; p xy; x< jU. sA; my m: p lL< b. l} co hw; Fo. xU: wu: l mu l cE, ny nL: m vy; nyi kw co hw; Fo. xU; a: jU: su dU: j: t< m Vo} co-kuD: ko, C: t: tL b. l T. po<] ko, C: cu: yi, vy; nyi Ko. mL n, m dU; j: t< lo] co hw; Fo. xU: wu: l mu l n, m D. pi< mA tu kD si<] p xy; Fo. zu be Ti: ni, Ti: w: sA; TU; kD: me, ko, l m c mi: m< mi: tA< dU: j: kD ny nE bE cE l] my bi Ce. l lo} ro: t: a: KL< cy, nyi mL m ny] co hw; Fo. xU: wu: l mu l n, m bE. L; ny] a li V"mi co-kuD: p xy; wu< dU kw nyi< d, m Q ti, kuD: cu yi,] Jo ce, cu yi, be kw lyo: cu yi,q w Ci TE 3 ci m V< to kD b. l n t< lo] go lE si< le: Fo. xU: tu b. l] j sE: je b. l] kuD: cy hw< d. l] xD, hui, si; li l} ro: t: ny p xy; tA< go tu ho: mo< si< Fo. K, kw be lo. PE. kw Tu: co< si< cE, Ce: dL: ru mL m kD: me, j gu hw c] te, te, 28 Ko; xU. xU. sA< sA< dL: lA; Ko. si< xe me: cu cu kD: me, hw, le lo] 1949 Ko; kw co-hw;-rE: me: ko, ho: kuD: tL si<] co-kuD: kw yi< tu Ko; jU: ty< m Jo xe, cu: yi, cE, cU< tA< to, hw< kD si< p xy; Ti: le gw. zE. m cE, cU, kw a: mu< be tu kD b. l. o} ( m: gu le se:)