jU: k> sD< ni,法律知识

a< jU: wu. wu: si< 10 Ko; bE le m

违法捕捉鹦鹉被处罚

时间:2018-06-08 15:31:47 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  TE Ti: fi< TA: cLu J; yE, kw be bA Vo Fe, si<] a< jU: wu. wu: su Ti: ro ny Pu. 2 mL; Fo, ru si< bE du kw 10 Ko; bE n, m fui, mA mL lo] yi< ny a< jU: TE m ci< Cy: vU. ni, xU nyi wu. m le: V lo] fui, TE KL Ci li: m m: sD< bA si<] fai, Ti: f< bA Vo ko, ny] m: ko, hw< le} fu, mA m su TE Ti: ro ny c cy P: V si<] a: ni, 4 v. 10 nyi TA:] lo-Cw xe, c-Jo cE, kw be a< jU: 121 m. wu. tA, t< si< TD:-Co mU: kw le; je ty< ny] si, nA gw: xU: mA; le k: mL si< C: nyi ny] a< jU: sA< ty< m 114 m.] xU. m 7 m. be C: ru mL lo} c cy P: yi< mo. do. Ku: nA<; kw C: ru mL m a< jU: TE Ti: xU: ny yi< pL< Fe, kD ty< m Ti: xU: V si< mU: ko, dU dU a: jU: su Ti: le pao: n t< m PU: m yi< ko< sA< xU: V m kw be] c cy P: yi< tA< ny li: m fui, kw be dL: FU: l m Vo} c cy P: yi< bA m ny yi< m: sD< nyi kD le m V lo] r, gL: j lA. bA] go lE V"mi jU: k cE, kw Cy. kD ny a: to to go lE r, gL: l m: n] a: jU: su r mo}