jU: k> sD< ni,法律知识

l: cy< wu: Pe; Pe; si< Pu. xU: z: su 6 ro ru bE kD lo

以开茶叶店为幌开设赌场6人获刑

时间:2018-05-17 15:51:18 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  l: cy< wu: gu Ti: vi. kw l: cy< wu. l su tA< yi< xU: yi< je: n nyi t< kw ku: xU: nyi fi si<] ku: do l ny xE< gL: m ye Pe; Pe; si< Pu. xU: z: be ye ny] n nyi KL: wu. si< ku: xU: nyi su a my my jo. l ny] v b Ti: m. kw Pu. 20 mL; m: Fi. x ru mLo} TE Ti: fi< TA: kui,-cLu sD: fE-Jo xe, J; yE, kw be bA Vo Fe, si< Pu. xU: z: me: Ku: ye su 6 ro tA< 2 Ko; k< nA< ny bE du kw 1 Ko; ru bE kD n, m fui, gL: lo] Pu. xU: z: mL m a: jU: x ru kD k< nA<] Ti: ro go. dE: kw 1 mL 2 tu be 2 mL; jU. Fo, se: lo}