jU: k> sD< ni,法律知识

ye Py: L. lA; Ku: ye m Ti: cE, dL: FU: mL m

芒市边防查获一起走私香烟案

时间:2018-05-04 11:29:42 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: 4 v 17 nyi mo; lo. 1 jU, 10 hL. TA:] m:-xU: mU: KD: mA; le ye Py: L. lA; Ku: ye xU: wu. Ti: cE, C: mL si< l: Fo. 2 ro ru mL] ye Py: C: ru mL m ny Pu. 3 mL 7 tu PU: m 464 Tyo: V lo} go Ti: nyi mo; lo. kw C: nyi zu ny hu,-lo, j. gu kw mo. do. k: n: si< C: nyi me: ye je ny] we R: go. du mo. do. Ro Ro' Ti: m. k: n: mL si< Ku: nA' kw C: nyi ny] ye Py: QfL ye:q bA m 250 Tyo:] Q ho: x C:q bA m 150 Tyo:] Qho: hL:q bA m 64 Tyo:] a: jU: ny 464 Tyo: V si< Pu. ny 3 mL 5 tu PU: lo} Cy. kD su le bA ny] ye Py: ny yi< w: ci< Cy: Pu. do si< rui,-li, kw be yi< PU: nu: m Ku: wu. tA, l si< m:-xU: kw yi< PU: dA si< wu: z: n, m ye ty< lo be Cy. rE, l lo}