jU: k> sD< ni,法律知识

a: jU: xyo K xD, hui, tL hw< kD si< yi< xU; vy; nyi co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, w: nyi m tL hw< b. l fi ( 5 )

习近平:决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

时间:2018-05-04 11:25:15 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  ----co-kuD: ko, C: t: 19 hw, Ti: kuD: fi du zi; du d: m. kw bA pL KL:

  xi:-ce,-Pe:

  4 v. 27 nyi xy, do m 2 Po, kw be U f<

  sA; w: hw< d. m mA; zu tL} co-kuD: dU: j: t< m hw< d. mA; zu tL Pe; l n, m bE. L;] yi< xU; vy; nyi kw rE: zo: m mA; me: jU: cE, tL] kuD: cy tA< pao: ji. le n, m be sD< ni, mu m mA; zu tL kw sA; w: a: jU: do si< dE: dU}ku-Te: kw zi; du ye si< mA; me: gw. zE.] ro: t: ro: mA; zu ye ji. m sD< ni, cu: yi, ru rE:] p xy; mA; zu cE, cU, j gu sE: tE, le fi}

  kuD: J: be mA; zu kw xy, lL< me: a: KL< ye si<] cE wui ny a: jU: tA< gw: xU:] dL: lA; Ko. mA; ny dL: lA; Ko. me: tA< gw: xU:] mA; zu ny mA; me: tA< gw: xU:] p xy; mA; zu a: jU: ji. m Ti: Po, kw be xy, tL wu: l ty< lo} mA; yi< zL ho: le, si< po lA; Ko. l kw r mo t<] nA yi. kw vu z: l su tA< dL: FU:] lU, by su tA< dL: FU:] my py xU: wu. do l kw to, j] kuD: ci, kw cyu, j] y,-te-w kw je m li vi. tA< pao:] x, jU. m vy; nyi do l TA: l: Fo. cyu,] a: KL< PU: m mA; rE: du gu: ju: xy, do l ty<] dL: lA; Ko. m vy; nyi do l TA: hw< d. m mA; zu fU, rE: mL n, m j gu a: L, Ti: To; je b. l ty< lo} xy-k:] ao,-mD:] Tai:-w kw gw: xU: m ko fo: yi< xU; ye b. l ty< lo} QTi: kuD: nyi: xU:q jU: cE, kw ye tE, le fi] xe, J; jU: k d: m. be jU: k yi< ce kw re. re, ny, t< si< co y le xy-k be ao,-mD: tA< gw: xU: m ye ji. le fi] xy-k su le ao,-mD: su tA< ho, lA; ko.] xy-k be ao,-mD: kw jo. s. si; li m T: p lL< le fi} co-kuD: nyi Ti: m. le: jo. lo bA m tA< ny, t<] tA:-w su be ho, lA; Ko.] PU: L; be sD< ni, j. lA; Ko.] nyI CE: kw ho: mo< su Fo. wu: j. lA; Ko. ji. le fi] TA:-w vy; nyi p lL< le l kw r mo t<] Tai:-w bE. h, nU, xU su tA< dL: FU:] Tai: hai kw si; li fi} kuD: b su tA< sE: j. lA; Ko. me: a: my, Po, kw ye ji. le ty< lo}

  co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m kuD: d: m. sA; w: kw be gw. Co: p] a: my, Po,] a: my, f<] a: my, cE, kw be sE: j. lA; Ko. si<] ro: kuD: gw l cE, kw ji. gu jo. m gw. Co: p mL ty, lo} Q Ti: pL< Ti: cE,q bA KL: kw ye Co. l su jo.] y,-cLu me: d. m ye cE, kw Pu. x Pu. Vw< rE: gu ye: v: tL] sL lu, c ice tL] Q Ti: pL< TI: cE,q mU: ko, dU: dU: sE: j. lA; Ko. n, m gw. zE. Zi; du Ku. zi;] y, Tai, PU: L; j. lA; Ko. kw ho: mo< su gw. zE. Zi; du Ku. zi;] 20 kuD: m ci: Tw: ho: mo< su tA< v:-cLu kw Ku. zi;] ce fw kuD: cy ho: mo< su xy,-mD: kw jU. mo. lA; Ko.] y, xe, Jo hui, ye} Fo. R: a: jU: m sA; my kw ji. le m me: cE, tL] mi nA Ti: lu< lE< kw gw: xU: ji. le n, m jU: cE, xy, lL<} mU: ko, dU dU kw ro: kuD: mE do: hw mL fi] Co. su my: l fi] sA; w: hw< l fi] mU: ko, dU dU si li n, m be gw. l n, m yi< xU; sA; w a: KL< ti gL b. l fi} ( m: gu le se: )