jU: k> sD< ni,法律知识

a: jU: xyo K xD, hui, tL hw< kD si< yi< xU; vy; nyi co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, w: nyi m tL hw< b. l fi (3) ——

习近平:决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

时间:2018-04-19 11:53:03 来源:德宏团结报傈僳文编译室

--co-kuD: ko, C: t: 19 hw, Ti: kuD: fi du zi; du d:m. kw bA pL KL:

--xi:-ce,-Pe:

4 v. 13 nyi xy, do m 2 Po, kw be U f< a: jU: a: nA< kw xy, lL< my: nyi Ti: To; lE; Pu b. l ty< lo} Ci To; fD; fD; To; si< a: jU: a: nA< xy, lL< cE, kw sE: tE, le fi ty< lo] yi< xU: yi< je: kw m: zo: m jU: cE, si lo kD} xy, lL< cE, a: jU: kw sA; hu] a: my, kw lE; Pu] a: nA< kw dE: dU] xy, lL< me: yi< cE, yi< g jo. l n, m kw my: nyi Ti: To; sA; hu si< xy, lL< xy, tL< do l m 1tu 5 vy. cE, m: Fi. V lo] me: d: m. be yo, ce: m me: fi< me: to< kw xy, lL< m my: nyi Ti: To; lE; Pu b. l ty< lo] me: d: m. kw xy, lL< cE, tL b. l] co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, cu: yi, jU: cE, a: KL< tL bi. zi; l] kuD: cy gw: xU: cE, be gw: xU: sA; w: kw sD< ni, cu: yi, my mo. mo. le mu dA l] xD, hui, a: jU: kw gw. l m sA; w be yi< xU; ce; rE: sA; w: my mo. mo. le: mu dA l ty< lo} gw zE jU: k cE, xy, tL cE, kw a: L< Ti: To; sE: je b. l} ni, Pu. ni, lE be xD, hui, cu: yi, gw zE cE, cU, gw l fi] jU: k kuD: tL Pe; l n, m kw a: jU: dE: dU] t: le ho: mo< m] p xy; Fo. zu vi. si jU: m] jU: k cE, kw be kuD: cy jU: m TE Ti: ho: kw Ti: le ye ji. le n, m my: nyi sA; TU; ] t: le ho: mo< m jU: cE, pL< f< pL xU bi. zi; l] xD, hui, cu: yi, gw zE sA; w: pL< f< pL< xU gw l ty<] t: nA<; kw gw zE lA; Ko. mU: a: KL< vi. l ty<] xD, hui, cu: yi, gw. zE. lA; Ko. cE, a: jU: kw ye tu kD] kuD: tA< ni, nU. Si< Ti: le lo: l jU: cE, re. le gw l fi] Fo. xU: v lE cE, kw gw xU: m me: yi< xU; dE: tu] ko xyo: kw be jU: k cE, tL] jU: k cE, ru rE: m sA; w: li:] jU: k cE, tE my ru rE:] a: jU: su jU: k tA< PU: Co. ku< l n, m kw ho: mo< sA; TU;] jU: k kw be kuD: tA< gw: xU: m] t: tA< gw: xU; m] xD, hui, tA< gw: xU: m Ti: le j lA; Ko. w fi si, Ti: le gw. l fi] co-kuD: yi< Pe: tA< xE< m xD, hui, jU: k cE, a: KL< tL bi. zi; l fi] xD, hui, a: jU: kw jU: k sD< ni, my mo. mo. le: sD< dA l fi] kuD: cy C: lo< nyi me: jU: cE, xy, lL< xU: nyi ji. le ty<] xe: cE, jU: cE, xy, lL< m] jU: k jU: cE, xy, lL< m] Ce: li, rE: cE, x ru m be C lo< nyi cE, tL rE: m TE Ti: ho: a: jU: kw ji. gu jo. m Ti: Po, kw be ye tu kD ty< lo} ( m: gu le )

(m;-sD-cU)