jU: k> sD< ni,法律知识

ro: cLu yi jy lo. gw: xU: su ti si: l si< me: ye ji. l ty< m

我州河长清河行动成效明显

时间:2018-04-10 11:08:58 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: 3 v 22 nyi TA:] m:-xU: cE-J, cE, hu,-mD, Fui su K, l: Fo. bu ny a: go. tA,] a< T: tA, si< yi< w: K, P Ti n:-mu yi jy lo. kw Kw li< ye lo}

  m:-xU: nE< bA; Fo. K, kw V"mi 1 v. T. po< ny yi. jy lo. Kw li< me: a: KL< sA; TU; tu l ty< si<] 3 v. 25 nyi kw Ci le ny Kw xy, kD b. l m 35 to<] me: ye je ko, su ny 5 tu 6 vy. 50 ro] Kw lo< xy. le m yi jy lo. ny 59 ko li] m: xy. m go lo kD m 250 tui] w ci le Kw m 554 jU,] Pu. rE: kD m 40 mL; V lo}

  yi jy lo. Kw xy, me: ny a< TA: Ti: Ko; V"mi ho: mo< su jo. ny a: jU; su yi< zL ye ty< lo] yi jy lo. V T. po< kw a li Ti: ro ny a li Ti: TE kw m: n: gw: xU: n, m Fo. mE ti si: t< si< bA Fe, kD k< nA< my: my: ny a: KL< gw: xU: ji. le ty< Vo] m: n: gw: xU: ty< su jo. l ny] yi jy lo. c c kw l ci tA, ho< l su tA< k: su jo.] s Kw mE Ku: Ku: nA nA tA, ho< t< l ny] g; po< kw bA pL kD si<] do: bA pL su le xD, hui, kw bA pL j kD l ny] a: jU: su tA< yi; nyi< gL: w] fai, Ti: xU: ny yi jy lo. kw hD: cU de FU: l] mo; R: xU< R; rE. FU: l kw C: lo< nyi mL ny] K, l: Fo. Ku. zi; si< Kw li< be ye ny] Ti: cLu lE< m yi jy lo. V T. po< a: KL< gw: xU: ji. l ty< Vo}