jU: k> sD< ni,法律知识

cE-J, no: C ny xe no: C ce xE my nyi Ti: To; ye tu je ty Vo

遮放农场推进新农场建设

时间:2017-10-19 12:20:48 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: 9 v 11 nyi TA: k-co me: jU gu mU: to< kw a: nE le xy; t< m gu ju wu: vi. be we R: yi; t< vi. a: jU: Py, kDo} TE Ti: hw vi. mo TE Ti: ho: Py, m ny] no C: t wui] kw wui] xU, wui be xU, cE, Ju le Q lo PE kw ty< su tA<] my nyi ty< s l n, m kw dU: j si< ye q bA kw n n, si< ye ty< m V lo} 8 v 15 nyi TA:] no: C: ho: mo< su zi; du kw no: C: xy, tL ji le n, m kw be no: C: mo do j gu c c kw gu ju wu: gu vi. mo:] vi. CE] fai, ny we R: yi; t< m vi. mo ] be hu l me jU gu] k-co me jU gu mU: to< kw gu ju wu: m vi. mo be we R: yi; t< m vi. mo: TE 5 to< m vi. a: jU: Py, kD m V lo} a mL vi. Py, me gw: xU: su ny no-xi me jU gu jU Ku] no: C: ci kw we R: yi; t< vi.] k:-co me jU gu mU: to< kw m gu ju wu: vi. be we R: yi; t< vi.] TE Ti: ho: vi. Py, n, m vi. si be 14 hw, gw zE kD lo] vi. fu si< gu ju wu: ty< su be a< TA: Ti: nyi jU< do je n, m bA Fe, To: L: 6 pD: bo Fe, kD lo}