jU: k> sD< ni,法律知识

kuD: b: su be a: KL< ho, lA; Ko. ty< lo

小小一面旗,尽显胞波情

时间:2017-09-29 18:19:31 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  bA pL do: 9 v 13 nyi TA:] me-te, lui:-ci xU, y-rE:-kai hw: Cyo: xe: hui, su 10 ro ny yi< w: hui, c: y:-CE:-hai be Ti: le kuD: mU: KD: c-JO kw l si<] kuD: mU: KD: kw gw: xU: su mA; tA< x< mo PA; Ti: Py< tA, gL: l lo} lo-Cw c-Jo ny me-te, lui:-ci xU, be Ti lA; Ko. t, lo] kuD: cy 2 f< m kuD: mU: KD: V lo} co-kuD: be me-te, Ti: le be gw zE si< pao: m kuD: mU: KD: dU: dU: do do gu 8 m jo lo] c-Jo ny TE 8 m. nA<; m Ti: m V lo} 2013 Ko; kw be sw, l ny c-Jo kuD: mU: KL: kw be je je l l su ny 1 vy mL; m: Fi jo Vo} c-Jo pe ce, ce: C: c, cE, cU, wui ye: ko-Ce-yi, le bA ny] kuD: mU: KD: kw je je l l su tA< C: nyi me: ye kD si< fD; fD; ko, je ko, l be ye b. l n, m kw be Q yi: c, xU, fo: ye: (一站式作业) q bA m xU: ye tu l.o} me-te, be co-kuD: kw To: L: so l su so R: tA< Q so R: bu K: Ti: Py< ru tA, si< kuD: mU: KL: kw be fD; fD; je je l l ye b. l n, m (学生 通关一卡通) q ye lo} fai, ny fL, fu, To kw (自助通关系统) mi my nyi Ti: To; ye dA je si<] kuD: mU: KD: kw be je je l l ny 8 tD, (8 秒) le kD le Vo} me-te, lui:-ci xU, y-rE:-kai hw: Cyo: xe: hui, su ny c-Jo, pe ce, ce: C: c, m mA; be x< TE lA; Ko. si<] Qro p xy; be nu w: mA; zu ny hL< TA: m le be ye j to, j lA; Ko. si<] my nyi ho: lA; Ko.] si li me: my nyi Ti: To; ye ji. le fiq be bA}

  (Po, su Fao:-li:)