li: Pe:文化园地

Ko; xE; mu: gw: (1-4)

阔时目刮

时间:2020-01-03 09:06:35 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  (vA, pu Ku. kw gw dU: je. M)

  1< (R:)

  Ko; xE; lAo bA Ko; xE; lAo] co< lL< lAo bA co< lL< lAo] PL. Fi; Ti: m mL. d,”j,] Ny, nyi Ti: m mL. d, j] a: PU vy; te, vy; Ci bo,] a p nyi U nyi pE bo,] Fi. nyi: v m Ci. d, bo,] S Fi. vy; m pE d, bo,] Ti: Ko; bA ny Fi. nyi: v.] Ti: v bA ny s Fi. vy;] Fi. nyi: v kw Ko; xE; lAo] S Fi. vy; kw co< lL< lAo] a: ti< P bu Vw. nu mi] a: ro lA< bu Vw. nu mi] s vy; Ko; xE; w le ny] s: nyi co< lL< mL kD ny] Ko; k, ti< le; je m kw] co< lL< CU: Po, je m kw] zL: be. s vy; be. nyi ny] o. aL s: nyi aL nyi ny] zL: Vo: t kw Vo: m: w] o. aL PE; kw aL m: w] a: vU P ta m: Ci. ye] a: tA, m tA m: pE je] aL kD xU< CU: nA< d, se:o] w g s tA, nA, d, se:o] a: ti< vi. le; m w se:o] a: ro kw Ci m: mL. se:o] gu xy, a< mi n n, mA;] jo mo. lA: ro p j: mA;] w dL si, Pi, j: gL j] w Pi. Xo, p; j: mo j] Ti: li: C ny sE: m: w] Ti: To, Vo: ny j m: w] gu. Xy, mL tA< KL my Vo] jo; mo. lA< tA z. xU Vo] KL: my l ny yA; l Vo] z. xU l ny Fe l Vo}

  2< (mL:)

  a< mi: m bu Vw nu: ny] lA< ro m bu Vw nu: ny] Ko; xE; a: ti< KL: V bB,] co< lL< a: ro z. V bb,] M: to, ba n: sL: jy n,] M: FU bA n: ni, CU; n,] Fe. L du m to, lA mD:] yA; l du m FU: lA mD:] Ko’xE; R bu ti< le; kw] co< lL< lA< bu CU: Po, kw] ti< le; m: w KL my jo:] CU: Po, m: w z. xU jo:] W mU w: Pu le bo, jo:] Nyi mU nyi pU< le bo jo:] A< mi: m bu Vw nu n:] lA ro m bu Vw nu n:] b, b tA”mi gw zE nyio] m, m tA mi KL Pu nyio] b, b: KD, go; sE KD yeo] m, m. T: wo j. KD yeo] w: m xo, p; ru si nyi] m. Kw: CE, Pi, ru si nyi] a: ti< bu tA lA: jE. gL:o] lA ro bu tA lA: Kw gL:o] w: dL: si< nyi ti< le: bAo] nyi Pi, si nyi CU: Po, bAo] TE Ti: KL kw n: l Vo] TE Ti: z. kw t l Vo}

  3(R:)

  Ko; k, R bu Vw nu: leo] co< lL< lA< bu Vw nu: leo] ti< le; m: w KL my lo] CU: Po, m: mL z. xU lo] gu. Xy, a< mi: yi< w mi] jo; mo lA ro yi< w mi] w: m. xo, p; lA; gL l.o] m: Kw: CE, Pi, lA; jE l.o] w dL si< nyi ti< le; jeo] nyi Pi, si< nyi CU: Po, jeo] a: vU p tA le; Ci. yeo] a: tA, m tA dU: Ci. yeo] a: vU. P bu KL my se:o] a: tA, m bu z. xU se:o] Ko; k, gu kw ze; hw bA] co< lL< gu kw fe< hw bA] Ze; m: w ny T: le; bA] fe, m: mL. ny T: Po, bA] a: vU. P le KL my nyi] a: tA, m le z. xU. nyi] a: ti< P bu dU: j: nyio] a: ro lA bu ni, j: nyio] gu. Xy, a< mi: jo si: lo] jo; mo lA ro vy; si: lo] gu. Xy, a< mi: n n, mA;] jo; mo. lA: ro p j: mA;] Ko; k, R bu ze; m: jo] co< lL< lA< bu fe< m: vy;] gu. Xy, a< mi: ze; ye lA] jo; mo. lA ro fe< ye lA] a: ti< P bu Vw nu: ny] a: ro lA< bu Vw nu ny] ze; m: mL ny ti< m: le;] fe< m: w ny CU: m: Po,] TE Ti: To, kw s sL jy] TE Ti: li: kw s ni, CU;] gu. Xy, mL: tA KL my Vo] jo; mo lA< tA z. xU Vo] KL my l ny Fe. l Vo] z. xU l ny yA; l Vo}

  4<(mL:)

  Ti: KL Fe. l lE: Co KL] Ti: z. yA; l lA< b. z.] a< mi: m bu Vw nu: ny] lA ro m bu Vw nu: ny] a< mi: xy, xy, dU: j: nyio] lA ro le; le; ni, j: nyio] a< mi: gu. xy, m V lo] lA ro jo; mo. m V lo] a: ti< P bu yi< w le] a: ro lA< bu yi< w le] ze; m: jo ny m: d. bA] fe< m: w ny m: d. bA] a: ti< P bu nu w mi] a: ro lA< bu nu w mi] xy, xy, Ti: li: dU: j: nyi] le; le; Ti: To, ni, j: nyi] TE Ti: To, m V yeo VD] TE Ti: le: m V yeo VD}

 bo su Fao:-tD:-w, 

(xy, me: mA su Fao:-li:)