li: Pe:文化园地

SD< NI, M< MI:

寓言故事两则

时间:2019-12-20 11:02:31 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  Ti:] ye To, Ti: K, ny hw wo to le kL< fi kw To: le si<] a KL ty< x< nyi m: d.o] yi< ny xy, j l su hw m a li kw mi je Ci yeo] Ti: nyi TA: lu, sL: ny, Ti: m mo si<] go. m tA< Q a< mi ye j lA. nu a< xU: nU ni, xU ny go. Ti: xU: gL: CU lo q be bA ny] lu sL ny, ny ye To, be yi< ye j kD ny gL: l n, m xU: bA Fe, kD si<] ye To kL< fi kw be hw wo to Ku< go. m ru do gL: kD ny] yi< wu< TA: bA Fe, t< m xU: hw ny TE lE bA l jo: Q kw co nu ny Vw mD nD kw wu< dU: CE dU: je si< a li kw mi m: x le be do l b. l m] nu a KL k, Ci n, m Vo] Vw tA< yi< PU mi hw l pL< m q bA si< jeo jo:} m< mi: TE Ti: cE, bA m ny Q m: ji su tA< ny ji. me: ye j m d. q l: Fo. Ti: ro m ji. m: ji m tA< si si, lo< nyi sD< le n t< lo}

  nyi:] Ye To. Ti: K, ny m: r mo si< yi Ku Ti: m kw Ce dU: je lo] go. si< yi< a li tD, mi m: tD, do b. l ny yi Ku kw ty< Vo jo:] go ny a< CU; p< Ti: K, yi jy xe; nyi yi Ku KL kw Ci l si<] yi Ku kw lo< nyi ny ye To. Ti: K, yi Ku nA<; kw ty< m mo ny] ye To. tA< Q yi Ku nA<; m yi jy m: do mi q be n nyi ny] ye To. Ny k, Ci nyi TE Ti: hw, ny do je b. l Vo dU: j si< Q yi jy TE du: ny Vw TE Ti: RL do nyi ko. m yi jy nA<; kw my nyi do mi m Ti: gu Vo q be kL< gL: si< a< mi yA; l be bA ny] a< CU; go. Ti: K, ny ye To. tA< jU le si<] a< xU: mi Ti: TD, m: dU: j nyi] yi Ku kw tD, dU: je si< yi jy gu. gu. be do bo le si< le: yi Ku kw be m: do je b. l m sD< leo] TE TA: si< le: a< CU; ny ye To. be a li si< do je n, m gw zE lo] ye To. ny wu< TA: le a li ye n, m dU: j t< Vo] yi< ny a< CU; tA< Q Vw ny nu go. dE kw To; si< tD, tA je k< nA< fai, nu tA< cU ko. tA je nyi q be bA ny a< CU; ny d: to, kD si< ye To. tA< ny yi< go. dE kw To; si< tD, dA je fi lo] go. si< ye To. dA je k< nA< a< CU; tA< m: cU go. je be ye ty< TA:] a< CU; ny fD; fD; Q nu ny Fo. kL< V bB,] bA Fe, t< m xU: mi m: ye m q be bA ny] ye To. ny Q gw Co. nu ny wu< nL a< te<; mi m: jo bB,] nu yi Ku kw tD, yA; l TA: a li be dA je n, m wu< TA: m: dU: j ku< m q bA si< jeo jo:} M< mi: TE Ti: cE, bA m ny a< xU: kw mi l: Fo. bA KL kw a: jU: m: jU le d.] a< xU: ye kw mi ci< Cy: wu< TA: yi< zL dU: j nyi sD< le fi si le ye n t< lo}