li: Pe:文化园地

li-su Vo: go x lA. (1)

我在文间拾荒

时间:2019-12-20 10:52:21 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

 mU: Cu: Po, l m Ti: le m:-xU w: z. mi tL t<

 kw co k: nA, je ny] bL-yi K, l: Fo. bu ny z. x

 tu kD ty< bo,] de mi kw z. Ce. d, m tA< lo<

 mo. ny] Fi; Ro, TA: z. x fi< Ci l ny su<-te: w:

 de kwz. go m vy; nyi tA< sL; jy l }

 a: d. 20 RL. 70 Ko; be 60 Ko; TA:] z. go

 me: ny my: bE. m Fi; Ro su yi< wu< Ti: hw, xU<

 mo. me: Co. rE: m V lo} go TA: K, l: Fo. Ti: le,

 be m: rE: m vy; nyi V si<] Fo. wu: z. x F: ty<

 kw k< nA< xU kw R: nE R: Co. B, si< z. go ye

 lo] m, m le ji; gL: t< m li-su Ci ju ju t< ny z.

 rU; du: le k< l] yi< c TE: t< m ji: cy< lA; xy< mA

 t< si< z. b. sL: ho, ho: be Ti: nyi ye mE. le ny]

 Ti: ce nyi: ce Ci R: go mL lo] a< ti< R: le V"mi

 w: hL. ci< su le bo ci< t< j l si<] a: my, nyi go

 ny] 5 Ko; 6 Ko; le: m R: nE V"mi] w: hL. 20 hL.

 30 hL. Ci go mL lo} fai, ny a< wA; Ci: go] a<

 mu: Ci: go si< vE, ye}

 a< di: k, Ci: m ny wo do; go ye m Vo] mU:

 Cu: Po, l ny wo do; go fi< Ci l Vu] Ti: nA; le

 Ti: nA; mi: TA: m: xy: l TA: le a< to my B, si<

 wo. bE c c V ny K, wu< K, do. wo; do; go ye

 lo] mo; lo. TA: ny fai, Ti: hw, k, nA, Co: PA,

 be Ti: le] wo do; zi. nA< Kw C< Py< d: m. TA: xU

 kw z. cy< z: k, nA, ] wo. do; Ce. l m tA< vu

 ny, go be ye lo} TE TA: bU: jE; mL. sA; k, Ci: Ci:

 le:} mi nA kw yi< R: 4 K, 5 K, Co. B, m a< wA; m

 Ti: K, ny mo; mi kw Ce. pi< d, m wo. do; bU: z:

 mL si<] Q kD; lD; q Q kD; lD; q be Ko; CE; kD si<

 mi. xU. n Ci gw: z: do ny] yi< R: tA< Q eio, eio,

 q be mL. gL:}

 vy; nyi yi< jU, ny c cE, bL kD m le Ti: nyi

 k< nA< Ti: nyi d, yo} To: L: so je] mu Ti: f< kw

 fai, so je] k< nA< su mU: kw me: hw rE: je

 ny] vi. mU: kw a: KL< kD, L: leo] go si< a< TA:

 "mi vi. mU: kw dU: j: Ci l ny] hL< TA: a li k:

 nA, k, Ci: m yi< zL hw< Ci: l se: lo}

 a: d. vy; nyi 21 RL. dU: je ty< m go Ti: fi<

 kw] Vw. ny { ho, lA; Ko. bA pL To: L: [ xy, su

 ye l lo} li-su To: L: yi< zL bo sA; TU; ny] a mL

 20 Ko; Ko. je k< nA<]

 li-su To: L: so ni, xU su Fi; lA< P: Fi; lA< m

 bu ny Vw.tA< Q m< m q Ku. l ty< lo] go lE

 V"mi Vw. ci< Cy: ny li-su Vo: be li-su To: L:

 fo, go su Vo be le: bA ni, xU lo] a lio bA ny]

 li-su li: Pe: sD< ni, ny Ti: nyi k< nA< Ti: nyi a KL

 Pi; le ty< lo] a li ye nA, lo m: sD<] go ni, xU

 V"mi go gu m: d.] so gu m: d.}

 a mL m vy; nyi kw] a li kw ty< m li-su

 V"mi] a: jU: ci< Cy: xU: Vo: yi< le: m: x< TE. Pe;

 l] nE< bA; Fo. xU: Vo: Fy; t< si< x< TE. be ye ty<

 lo} ji. ji. mU mU cy, nyi kD ny] Fo. jo. j gu

 kw gu: ju: yi< xU: yi< je: p lL< le ty< nyi t< m

 my: bE.] fai, Ti: bE. ny li-su Vo jo. m m: x<

 TE. be ro: ci< Cy: le ye Pi; kD ty< m V bB,] fai,

 Ti: xU: ny hD:-P: Vo: le li-su Vo: bo ci< si< cU

 cU m li-su Vo: Pi; kD ty< m V bB,] TE Ti: fi< TA:

 Vw. Po, F: ty< m c me: To: L: kw hD: Vo: le

 li-su Vo: bo t< m tA< dU: j: mL. du a KL jo.

 bB,] Qw li:q ny QVw< le,q bA m V bB,] QFaO:

 wuq ny QlA: t

 m jo. be t<] Qw,-rE:-poq Vw< P: V jo:]

 Qw:-ny-a-wu q ny ro: sD< lo] w: cy P: m: V]

 lA: mA; P: le V lo} li:-su, K, tA< ro: li-su Vo:

 ny QB< cU, lo.q K, le: bA lo] QfL< zi. K,q m: bA}

 a: nE ro: li-su ty< m sL,-Cw kw li-su mU: mE

 a my jo. du] Qy, lo: cy q tA< V"mi li-su Vo

 jo. du] dU: j: mL. du jo. kw n nyi n, m n nyi

 si< Po, ty< lo] n nyi m: mL m ny a li ye m: n}

 li-su Vo: be To: L: fo, go x me: ye ny] a

 li V"mi m: n so] m: n: wu< nL< dU] Vw. ny ci<

 Cy: tA< TE lE ni, m ku gL: ty< lo} ro: xU: To: L:

 so nyi su my: bE. ny Qli-su To: L: fo, so sD< l

 s. si< rE: ku< l x< bB,q bA ty< lo} Vw. ve: mL m

 ny] li-su Vo: To: L: fo, 40 fo, le: jo. si<] Vo:

 sA; a: jU: bo do l n, nyi so s, bB, dU: j:} rE: x<

 du jo. m ny 3 xU: kw be ku< ji: jo. lo]1 xU:

 Vo: m: sD< m kw be To: L: fo, so x<} 2 ny sA; m:

 rE: ku< si< To: L: fo, so x<] tA Vo: Qmq TE m ny

 Qm, mq Qm< mq Qm: sD

 yi< xU: yi< je: rE: n, lo] yi< sA; m: ho: t< ny ni,

 F. U m: do l] Qm, m m: m< m m: Vq be bo ny

 Qmq TE m 5 fo, bo n t< lo] yi< sA; m: ho: ji. le

 ny a< xU: bA m m: sD<] U su tA< g; po< wu: po<

 cy, nyi fi n, m T: dU: j:] U wu: L. l ny fai, m:

 lo< nyi Ku. kD le l lo}Qm< m m: m< m m: Vq bo

 kD ny fai, Ti: xU: Pe; l} go lE nyi yi< sA; to, t<

 m le: cU cU m li-su To: L: fo, V lo] E sA;] mu

 sA;] lo. sA;] li: sA; a li U ny a li bo ho: t<}

 fai, tA Vo:] Qgu: ju: Voq Qli-su Vo:q Qz. hD:

 Vo:q QVo< Py< Vo

 rE: gu a my jo. lo] yi< sA; ho: t< ny] a li ye

 se:} 3 ny li-su Vo: yi< zL m: sD< lo; t< si< li-su

 To: L: fo, rE: x< bB, bA ty< su jo. lo}

 ( bo su m;-sD-cU )