li: Pe:文化园地

Ko; gL: Pu Ko; gL: fU< (18)

阔时目刮 (18)

时间:2019-09-20 17:29:22 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  94< (R:)

  Ti: li: C ny le; m: w] Ti: To, Vo ny Po, m: w] Fi. nyi: xU: m fU< j je] Fi. s je: m so j je] Ko; gL fU< wu< lo, je fi] co< b. so nyi pe. je fi] Ti: li: C ny w mo lA] Ti: To, Vo: ny pe mo lA}

  95< (mL:)

  ci< ni Cu. ju lA; se ho:] ci< nA Ci. ju g; po< kD] FL: dE: go m gL do. nyi<] n. dE: go m gL de ho:] Pu so Tu: l. so t Vo] xU so Tu: l. fU< t Vo] L; R go m m: so kD] xE, R go m m: fu< kD] Ti: li: a kw m: C du] Ti: To, a kw m: Vo du} 96< (R:) R vU. R L; m: fU< jo:] nE ta, nE xE, m: so jo:] FL: R n. R fU< kDo jo:] n. R Py: R so kDo jo:] m: C Ti: li: C si: bB] m: Vo: Ti: li: Vo: si: bB] gL: fU< gu si< ti< le; nyi] b. so gu si< CU: Po, nyi}

  (xy, me: mA su Fao:-li:)