li: Pe:文化园地

Ko; gL: Pu Ko; gL: fU<(17)

阔时目刮 (17)

时间:2019-09-06 15:53:28 来源:德宏团结报傈僳文编译室

 89< (mL:)

 ye Po, Pe; kw dU: j: ny] Pu xu: lu: kw ni, j: ny] Pu so Tu: R ru si nyi] xU so Tu: R ru si< nyi] si, gL: do. kw FL: dE: kD] gL: b. do. kw n. dE: nyi<] L; R TE kw m: ho: kD] xE, R TE kw m: nyi< kD] Fi. nyi: v. m: Ci vw m: Pu] n< vy; m: pE. Vw m: V<] FL: dE: TE m so kD, kDo] n. dE: TE m so bE. kDo] R vU. R L; Co. l Vo] nE. tA, nE xE, b. l. Vo}

 90<(R:)

 ye Po, Pe: kw ze. m: jo] Pu xu: lu: kw ya m: vy;] n. dE: Py: dE: so gu fi] FL: R n. R fU< bE kD] L; R xE, R m so kD] R vU R L; m: fU< kD] FL. R go m T: Co. mA;] n. R go m T: b. mA;}

 91<(mL:)

 FL: dE: TE m fU< lD Vo] n. dE: TE m so kD Vo] ce< le< my< fE TA; si ho:] FL: dE: go m gL: do. no<] Fi. nyi: L; m m: ho: kD] Fi. s xE, m m: so kD] FL: dE: go m zi: zi: so kD Vo] n. dE go m pe, pe, nyi< kD Vo] R vU. R L; Co. l. Vo] nE ta, nE xE, b. l Vo}

 92< (R:)

 xu: lu: my< fE fU gL bo,] ce, le< xw. l. ho: gL: bo,] TE Ti: li: kw ze. m: jo] TE Ti: To, kw ya; m: vy;] Ti: To; m: To; sL jy si:o] Ti: cU m: cU ni, CU; si:o] Ti: xU: C: nyi le; m: w] Ti: To, Vo: nyi Po, m: mL] Ko; gL: go m fU< j lao] co< b. go m so j lao}

 93 (mL:)

 ji: hD, jy; la; Ta; sE. kD] ji: hD, d: m g; po< kD] L; R go m m: so kD] xE, R go m m: fU< kD] Pu so Tu l. so t Vo] xU so Tu l. fU< t Vo] FL: dE: TE m m: nD; l.o] n. dE: TE m m: c l.o] me ye Ti: Ko; gL Pu lAo] xU< mo Ti: nyi b. V< lAo] L; R xE, R my l Vo] R vU R L; xU l Vo}

 xy, me: mA su Fao:-li: