li: Pe:文化园地

Ko; gL: Pu Ko; gL: fU<

阔时目刮(5)

时间:2019-01-04 14:11:56 来源:德宏团结报傈僳文

  29(mL:) z: m: w. m> ti< Pe; kDo] do. m: w m ti> gw. kDo] sL: xU< go m jo si: lo] cU< xU< go m vy; si: lo] sL: xU< go m tA, t< si] cU< xU< go m ru t< si] CE. Tu mi. kw sL: tL gL:o] sL: m< mi. kw cU< Fo, gL:o] TE Ti: li: kw sL: z: lA.o] TE Ti: To, kw cU< CU; lA.o} Ko; gL: Pu Ko; gL: fU< Ko; gL: Pu Ko; gL: fU<

  30(R:) a< mi: sL: tL t m kw] lo: mE< cU< Fo, t m kw] CE. Tu. mi. kw sE: je ny] sL: m< de kw j. je ny] Vw Ci. m: fD; su Ci fD;] Vw lA; m: se. su lA; se] pyo lo: l. nyi z: kD bo,] fL< pyo l. nyi do. kD bo,] mU: w zE. le ny, se; du] mi nA> l: le dL: xU. du] sL: m: z: n: Vw m: d.] cU< m: CU; n: Vw m: d.] xy, xy, sL: tL j> lA; si:] le; le; cU< Fo, j> lA; si:}

  31(mL:) b, b: sL: xU< jo"se: lo] m, m cU< xU< vy;"se: lo] sL: xU< go m ru si< nyi] cU< xU< go m tA, si< nyi] sL: m< mi kw sE: je Vo] nyi< m de kw j. je Vo] gL m< mi kw sL: tL gL:o] nyi< m de kw cU< Fo, gL:o] TE Ti: li: kw sL: z: lA.o] TE Ti: To, kw cU< do. lAo]

  32(R:) Ko; k, R bu VW nu: mi] co< lL< R bu Vw nu: mi] gL: m mi kw sE: je ny] nyi< m mi kw j. je ny] a lA nyi kD sL: m: mo.] a lA lo< kD cU< m: mo.] Ci< li< l. nyi z: kD bo,] c> nyo, l. nyi CU; kD bo,] m: ku< yi< w: m: hw m] m: sD< yi< sA; m: Vw< m] mU: w zE. le ny, l du] a< nA. l. nyi To, se; du] sL: m: z: ny Vw m: d.] cU< m: CU; ny Vw m: d.] xy, nyi sL: tL j> lA si:] le; le; cU< Fo, j> lA Si:}