li: Pe:文化园地

Ko; gL: Pu Ko; gL: fU<

阔时目刮(4)

时间:2019-01-04 14:03:36 来源:德宏团结报傈僳文

  bo su Fao-tD:-w:

  xy, do m 12 v 25 nyi kw be U f<

  26< (R:) a< mi: m bu bA lo xU:] lA ro lA bu lE: lo xU:] ni, Kw mi kw sL: tLo jo:] d. wo mi kw cU< Fo, jo:] sL: z: bA si< je nyi ny] cU< CU; bA si sE: nyi ny] bo; lo l. nyi z: kD bo,] c pu l. nyi do. kD bo,] sL: m: z: ny Vw m: le;] cU< m: do. ny Vw m: Po,] xy, nyi sL: tL j. lA si:] le; le; cU< Fo, j lA si:}

  27(mL:) sL: mo: a< mi: m Vw mi] lL mo: lA ro m. Vw mi] a: so sL: xU< ru tA, si] a: so cU< xU< hw tA, si<] p Pu: de kw je si nyi] p CE, de kw sE: si nyi] Fi. nyi: po m tL gL: yeo] Fi. s c m Fo, gL: yeo] sL: z: ny, bu sL: z: lAo] cU< CU: vA, bu cU< CU; lAo] sL: z: TE kw z: lA VD] cU< do. TE kw do. lA VD}

  28(R:) sL: z: ny, bu Vw nu: mi] cU< do. vA, bu Vw nu: mi] sL: z: bA si< sE: KD yeo] cU< do. bA si< j. KD yeo] p Pu: mi kw sE: je ny] p CE, mi kw j je ny] Vw. Ci. m: fD; su Ci fD;] Vw. lA; m: se su lA; se] p vA, l nyi z: kD bo,] p ny, l nyi do. kD bo,] sL: m: z: ny Vw. m; d.] cU< m: do. ny Vw. m: d.] xy, nyi Ti: sL: tL j je] le; le; Ti: cU. Fo, j je] sL: z: w si< Ko; xE; nyi] cU< do. w si< co< lL< nyi} (m: gu le se:)