li: Pe:文化园地

co> me> pao po Kw: hw> pai: kw co> me> pao po Kw: hw> pai: kw li-su L; gw: gw: t< si< tD, m< gL: ye m

傈僳族巡游队亮相中缅胞波狂欢节

时间:2018-10-11 11:55:18 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  fi ni, kuD: tL vy; nyi tA< xE< gL: pai: ye TA:] 18 lL< co> me: pao po Kw: hw> pai: ny rui,-li, kw zi; kD lo] pai: kw co-kuD: be me-te, nyi: kuD: p xy; bu. bi. xy, t< si< Ti: zu. Ti: zu. be rui-li, lo PE j gu kw yi< xU: yi< je: mo< gL: du ye kw li-su xU: mi ci< Cy: L; gw: a KL bi. nyi xy, gw: t< si< mo< gL: me: Co. ye kD lo} TE Ti: hw, rui-li, lo PE kw mO< gL: me: ye m nA' kw li-su xU: 80 ro jo lo] TE m a: jU: ny rui,-li, li-su xU: c> me: zu. kw be ho: mo< si< Co t> ye m V lo} yi< w: ny a KL bi. m li-su L; gw: gw: t< si<] Ci bL gw Ce, m< gL: be ye ny] lo< nyi l su a KL lo< nyi k, Ci: l si< Fo. be mi a my to, l lo}

  li-su xU: ny mu: gw: gw] gw Ce, Ce, a KL l ti m Fo. xU: Ti: xU: V lo] yi< w: ny a< TA: Ti: Ko; mi rui,-li, pao po Kw: hw pai: kw zi; Ci l lo] li-su c me: zu. ho: su xyo:-y,-so le do: bo su tA< TE lE bA gL: l lo Q Vw. nu: ny pao po pai: kw li-su L; gw: tA> mo< gL:] gw. Ce, Ce, mo< gL: ji le n, m bE L] yi< jU, m: Ci l a mL TA: le Ce, ji le n, m sA; TU; ty< Vo] mo; lo; ny me: rE si< a KL Ci wu: hL le du V"mi] mL; KL; ny a: jU: su zi; Ci l si< yi< zL Ce, sA; TU; l lo] Vw nu ny li-su xU: gw Ce a KL bi m rui,-li, mU: p xy; be mU: co l su tA< lo< mL fi du ye m V loq bA} (bo su tu,-cE )