li: Pe:文化园地

fi ni, nA; nA; po hu su ny lo-mu:-a-cU, V lo

今年的早炮是罗牧阿智放的

时间:2018-06-08 15:52:13 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  C-PD-Cui mU: jU P: ny TE lE be bA t< jo Q yi< w: go. Ti: mU: Ko; xE; v Pu 1 nyi nA; po hu m ny] yi< w: vi. wu< TA: hu kD si< le: a: jU: su hu d. lo q be bA] a li Ti: vi. m: n n, l si< wu< TA: po hu kD ny go. Ti: vi. ny jU zo d: m hw m Vo} go. si< Ti: Ko; TA: ny] a< CU; lo< su Fo. mo: P: lo-mu:-a-cU, ny mU: jU: P: bA t< m tA< a< te<; mi m: n n, ni, xU:] yi< ny nA; nA; mU: TA m: xy, l le tu l si< po s TD, hu kD jo:] go. ny mU: jU P: p j ny ni, m vL tu l si< fi R: tA< Q po hu su go. Ti: ro tA< ni, F ru tA, l q be fi kDo jo:} lo-mu:-a-cU, tA< ru Ci l ny] mU: jU P: le mD D ti< nyi ho: nyi T; nyi m: d.o] Q nu a TE lE mo: xU m: d. m] Vw po m: hu TA le nu hu l bL m] nu ny a< xU: V lo] TE lE ye l pL m q be T; ny] lo-mu:-a-cU, ny a< te<; mi m: Ci< x< m: F F be Q si: P.o] Vw ny mo nyi mU: fi mi a xU xU jo Vo] nu le bA Fe, t< m xU: ny a li si< m: sD< ni, ? Vw po hu m ny nu tA< hu j ty< m V lo] nyi< nA; Vw po hu kD ny ro TE Ti: mU: kw su ny Fo. wu: nu le hu l m V lo le: bA ku< lo] a: m mi Vw hu kD m ny m: sD< le q be bA ny] mU: jU: P: k, Ci: leo Q nu bA m mi yA; lo] nu a KL Ci nA; nyi po hu kD mi a: m nu hu m m: bA] TE go. po nu ny po nA; nA; hu v] Vw ny nA; nA; m: tu cU.o} go. si< go. Ti: mU: kw su ny Ti: ro Co Ti: ro bA gL: la; Ko. ny a: jU: su lo-mu:-a-cU, le po hu m sD< leo}

(Po, su Fao:-li:)