li: Pe:文化园地

Fe, d: m

马鹿的故事

时间:2018-05-31 11:27:37 来源:德宏团结报傈僳文编译室

  a: nE nE TA: a wu. m si, nA mi Ti: mU: nA<; kw ny xU lA mu a KL lo< bi m Fe, d: m Ti: K, ty< lo] Fe, d: m TE Ti: K, ny Ci PA, le mi nA kw Ti: TD, Ti, ny Pu. xU Ku< Ti, do l jo:} ni, m a KL nA m w. ti< sD< le ny k, Ci nyi fi R: fi si< Fe, d: m go. Ti: K, tA< hw co je jo:] go. lE si< hw co je su ny Fe, d: m tA< a: my, hw, mo kD mi m: ru mL jo:} Ti: hw, TA: Fe, d: m ny w. ti< mA; ru l kw Ce, ty< ny] a< CU; lo< P: Ti: ro mo si<] go. Ti: ro tA< Q a< CU; lo< P.o] Vw tA< ny w. ti< le hw ru l ty.o] Vw ny TE kw Ti: TD, py F l lo] yi< w: TE kw hw co Ci l ny] nu TA: bA gL: q be bA ny] a< CU; lo< P: ny Q Fe, gw. Co:] mi nA TE kw ny yi< Ku a: wu, Ti: m jo lo] nu a< mi dU: je si< py F ye q be bA si<] Fe, tA< dU: je fi si< B< Py< Ti: Py< le yi< Ku kw pi< t< b. l ny] w. ti< mA; hw Ci l.o] yi< w ny a< CU; lo< P: tA< Q Fe, d: m Ti: K, m: mo q be n nyi ny] Q Q mo lo] nu w: m: ci l TA: Fe, d: m Ti: K, ny si, nA mi kw Ce dU: jeo q be gu mo< gL: ny] w. ti< mA; si, nA mi kw g; dU: jeo} mA; je kD Ti: p R: ny a< CU; lo< P: ny B< Py< go. m ru kD si< Q Fe, gw. Co: do l v] w. ti< mA; je kD.o q be bA ny] Fe, d: m do l si< a< CU; lo< P: tA< Q TE go. po< nu x< gu jo ny Vw mi ye j n t< lo q bA si< Ci PA le mi nA kw Ti: TD, Ti, ny Pu. xU Ku a my Ti: bE Ti, do l si< Q TE m ny nu tA< x< mo m lA; xu V lo q bA kD ny jeo jo:} go. ny w. ti< mA; si, nA mi kw hw co je si< m: hw mL ny] Po, le; l TA: mi nA kw Pu. xU Ti: bE d. m mo kD ny] a< CU; lo< P: le yi< w: tA< kL< l m sD< le si<] a< CU; lo< P: tA< ny w. ti< vi. kw ru tA, jeo} w. ti ny a< CU; lo< P: tA< Q nu ny Fe, d: m go. Ti: K, a li kw ty< m a< mi bA do l] nu tA< ny yi< jU, 7 nyi gL: si< hw ho: tA, l] go. si< yi< jU. Ci l mi m: hw mL ny nu tA< se; kD Vo q be bA l jo:} ( m: gu le se: )

  翻译:曹力